ArvamusKohalik VõimUlila

ARVAMUS Jaanus Lauri: Õpipoisist meistriks kiirelt ei saa, ka vallajuhtimises mitte

Rääkides valla juhtimisest, siis „õpipoiss“ ei saa kohe „meistriks“ ning see on näha täna valla allasutuse majanduslikus seisus

Kohalikul omavalitsusel on mitmeid ülesandeid, kuid kõige olulisemaks neist võib pidada oma valla inimeste huvide ja vajaduste eest seismist. Tänane Elva valla juhtimine on niivõrd ebakompetentne, et selle abil ei olegi võimalik Elva valla parimatest huvidest lähtuvaid eesmärke ellu viia, kirjutab Keskerakonna Elva osakonna juhatuse liige Jaanus Lauri

Keskerakond kuulub Elva vallas koalitsiooni koos Reformierakonna ja valimisliiduga Sinu Elva Vald. See tähendab, et otsuseid tehakse koos ja koalitsioonikaaslaste tegutsemissuund on sama – vähemalt nii see peaks idee järgi olema. Vastasel juhul koos valitseda pole võimalik.

Keskerakonna Elva osakonna juhatuse liikmena olen otsustanud tähelepanu pöörata Elva valla juhtimise probleemidele, kuivõrd ausust ja avatust ootavad minult Keskerakonna valijad. Valijate õigustatud ootus on, et elu Elva vallas muutuks päev-päevalt paremaks, kuid kahjuks Elva valla tänane juhtimiskultuur meid selle eesmärgini ei vii. 

Ebaõnnestunud ettevõtja proovib kätt 30 miljoni suuruse eelarvega vallas

Priit Värv ei tule toime enda isiklike ettevõtete rahaasjadega. Priit Värvi juhitaval mittetulundusühingul BC Elva on SA Elva Sport ja Kultuur ees võlg koguni 4606,05 eurot (lisaks viivised) ning Eesti Vabariigi ees võlgnevus summas 7150,37 eurot. Ehitusettevõtte C.T. Grupp OÜ, hoolimata asjaolust, et ettevõtte suurimaks kliendiks peab vallavanem Priit Värv Elva valda,  on samuti võlgades, mille ulatus on koguni 26 275,08 eurot. Inimese juhtimise põhimõtted ja valikud on enamasti samad igas keskkonnas, kuhu ta paigutatakse, mistõttu ei ole Priit Värvi ebakompetentsusest jäänud puutumata ka Elva vald.

SA Elva Teenused 2018. majandusaasta lõpetati netovara miinusega (– 7667), seejärel suurenes netovara miinus – 12 729 euroni 2019. majandusaastal. Trend jätkus ka järgnevatel majandusaastatel: 2020. majandusaastal on netovara – 41 069 eurot, 2021. majandusaastal – 83 288 ja 2022. majandusaastal – 76 794 eurot. Seejuures oli eelmise majandusaasta kahjum veel novembris – 72 282,69, kuid detsembrikuus ja valla sihtfinantseeringu abiga jõuti 6 494,40 euros suuruse kasumini. Küll aga on selge, et sihtasutus ei ole eksisteerimise perioodil kordagi olnud kasumis. Lisaks on selge, et mistahes sihtasutuse tasuvusanalüüsi pole teostatud ning sellele on viidanud volikogu liikmed avalikult

Sarnaselt SA-le Elva Teenused on suurtes kahjumites ka teised Elva allasutused, nt osaühingu Elva Soojus kahjum ulatus ca – 90 000 ja Elva Varahalduse OÜ kahjum – 1599 euroni. On selge, et sellisesse olukorda viib valla osaühinguid ja sihtasutusi vaid äärmiselt kehv (finants)juhtimine – kuid vallavanemat ei näi see sugugi häirivat. Mis ei ole ka liigselt üllatus, arvestades Priit Värvi kogemusi ettevõtlusega.

Kellele kehtivad seadused?

Riigihangete seaduse § 3 sätestab, et hankija peab tegutsema läbipaistvalt, kontrollitavalt, konkurentsi edendavalt, huvide konflikti vältima ning hankima säästlikult. 23.03.2023 avaldatud Rahandusministeeriumi kontrollakt, mille raames kontrolliti Elva valla pisteliselt valitud riigihankeid, sedastab, et hankija riigihankekorralduses leiti mitmeid puudujääke ning järeldati, et need on tingitud haldussuutmatusest ja asjatundmatusest. 

Ei ole üllatav, et Elva vallavanema Priit Värvi juhtimisel on vaadatud mööda riigihangete seadusest, kuid kummastav on asjaolu, et see puudutab ka vallavanema enda ettevõttega seotud lepingut. Nimelt võttis vallavanemale kuuluv ettevõte C.T. Grupp OÜ endale lepingulise kohustuse Puhja Seltsimaja välisfassaadi uuendamise projekt teostada. Läks aga nii, et makseraskustes C.T. Grupp OÜ ei olnud võimeline täitma lepingulist kohustust esitada Elva vallale garantiikirja, misjärel Elva vald otsustas selle nõudmisest suuliselt loobuda, kui oli selgunud, et C.T. Grupp OÜ osanik on vallavanemaks valitud. Ajaliselt toimus kõik loetud päevade jooksul. 

Lepingu perioodil palus C.T. Grupp OÜ hankijal lepingut muuta, muutes seeläbi nii lepingu tähtaega kui ka lõppmaksumust. Priit Värv põhjendas muutmise vajadust vääramatu jõu esinemisega tulenevalt COVID-kriisist. Üllatav on aga asjaolu, et C.T. Grupp OÜ on nimetatud vääramatule jõule tuginenud 18.06.2021, ehk olukorras, kus üle aasta on kestnud juba COVID-kriis. Seega objektiivselt ei ole põhjenduse puhul tegemist asjaoluga, mida saaks aasta pärast COVID-kriisi algust käsitleda enam vääramatu jõuna, vaid tegemist on äririskide realiseerumisega. Äririskid peaksid olema aga eraettevõtte kanda, mitte valla inimeste kanda, kelle huvides eraldatud vahenditest pidi vald vallavanema ettevõttele lisatasu maksma. 

Vähe sellest, et ettevõttele eraldati tööde teostamiseks lisavahendeid, jättis Priit Värv C.T. Grupp OÜ juhina täitmata Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 16 paragrahvist 31 „Ehitusjäätmete käitlemise üldnõuded“ tulenevat kohustuse seoses jäätmete utiliseerimisega. Seega on Elva vallavanem mööda vaadanud nii riigihangete seadusest kui ka Elva Vallavolikogu määrusest, mille koosseisus ta ise oli ning mille kinnitamisel osales. 

Kett on täpselt nii tugev, kui on selle nõrgim lüli

On loomulik, et inimesed eeldavad juhilt, hoolimata sellest, mida või keda juhitakse, kõrget moraalitunnet, valdkonna kogemust ja kompetentsi, haridust ning üksnes mõjutatud isikute parimatest huvidest lähtumist. Tänane vallavalitsus ei ole suutnud täita neile seatud ootusi ega valla eesmärke tulenevalt oma ebakompetentsusest. Valla juhtimises ei ole kohta eksimustele ning katsetustele. Sellest tulenevalt seisabki Keskerakond oma valijate ja valla elanike huvide eest, kuivõrd tekkinud olukord ei saa enam kesta.

Olen veendunud, et Elva valda on võimalik eksiteelt juhtida tagasi algsete eesmärkide suunas viisil, mis täidaks vallaelanike ootusi koduvallale. On selge, et antud olukorra kujunemisel peab vastutuse võtma juht, kuid tähelepanuta ei saa jätta ka neid vallavalitsuse liikmeid, kes on võimaldanud sellel olukorral tekkida. Juhtimiskriisi lahendamiseks ei ole kahjuks võimalik muid meetmeid enam rakendada, kuivõrd tekkinud majanduslik ja mainekahju on liiga suur, et veel oodata ja proovida, kas õpipoisist võiks ehk imekombel meister saada. Seega peavad praegused juhid oma koha esimesel võimalusel vabastama ning valla elu juhtimine tuleb anda kompetentsete juhtimisomadustega inimestele.

Jaanus Lauri

Ulila elanik, Eesti Keskerakond

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X