Kohalik VõimValla uudised

Enne jaanipäeva ootab Elva Vallavalitsust ees umbusaldushääletus

Volikogu opositsioon andis 22. mail 2023. a toimunud volikogul volikogu esimehele üle umbusalduse avalduse Elva vallavanem Priit Värvi umbusaldamiseks.

Praegune Elva Vallavalitsus koosneb viiest liikmest: vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Heiki Hansen, Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja vallavalitsuse liige Margus Ivask.

Umbusaldusavaldus on mahukas ja arvukate lisadega (27 dokumenti, mis lisatud artikli lõppu eraldi linkidena). Umbusaldusavalduse täistekstiga on võimalik tutvuda siin: LINK .

Avaldame alljärgnevalt kokkuvõtte umbusaldusavalduse aluseks olevatest asjaoludest, mis on ära toodud umbusalduse avalduse täistekstis.


1) Priit Värv ettevõtjana ei ole olnud võimeline juhtima mittetulundusühingut BC
Elva, viies mittetulundusühingu 4606,05 euro suuruse võlani (lisaks viivised) SA
Elva Sport ja Kultuur ees ning 7150,37 euro suuruse võlani Eesti Vabariigi ees;
2) Priit Värv vallavanemana on mittetulundusühingu finantsilisest olukorrast
hoolimata määranud ise Elva valla poolse tegevustoetuse enda MTÜ-le BC Elva
summas 11 730 eurot, rikkudes seeläbi toimingupiirangut karistusseadustiku §
3001 mõttes. Elva vald ei ole algatanud ka 11 730 euro tagasi nõudmiseks
menetlust, milleks lepingu rikkumisest tulenevalt õigus on;
3) Priit Värv mittetulundusühingu juhatuse liikmena on jätnud täitmata Elva vallaga
sõlmitud tegevustoetuse lepingu, kuid ei ole vallavanemana viinud selles osas läbi
Elva valla poolt sanktsioonide rakendamiseks vajalikku menetlust;
4) Priit Värv ettevõtjana ei ole olnud võimeline juhtima äriühingut C.T. Grupp OÜ,
viies osaühingu 26 275,08 euro suuruse võlani Eesti Vabariigi ees;
5) Priit Värv ettevõtjana ei ole täitnud nõuetekohaselt lepingut oma suurima kliendi,
Elva vallaga, ning on jätnud hankelepingu Puhja Seltsimaja ehitamiseks vähemalt
kolmes olulises osas täitmata: ei ole esitanud nõutud garantiikirja, ei ole
utiliseerinud jäätmeid nõuetekohaselt, ei ole täitnud lepingut tähtaegselt, on
palunud suurendada hankes esitatud maksumust. Kogu lepinguga seonduv viitab
ka karistusseadustiku § 210, § 300 ja § 400 koosseisudele;
6) Priit Värv Elva volikogu liikme ja hiljem vallavanemana ei ole ettevõttelt C. T.
Grupp OÜ nõudnud lepingu nõuetekohast täitmist ega teostanud selle üle
järelevalvet;

7) Eelnevast tulenevalt on selge, et Priit Värv:
a. ei ole olnud hoolikas ja pädev ettevõtja, mistõttu on tal tekkinud mitmed
võlgnevused Eesti Vabariigi ja Elva valla ees ning ettevõtted on juhitud
sisuliselt tugevasse miinusesse;
b. on mitmes rollis olles pannud oma alluvad Elva Vallavalitsuses äärmiselt
keerulisse positsiooni, mille tulemusel ei ole neil olnud võimalik teostada
oma tööd vajaliku põhjalikkusega ning seadusega ja sõlmitud lepingutega
kooskõlas;
c. on Elva vallale tekitanud mainekahju eeskätt silmapaistvalt kehva
juhtimiskompetentsi tõttu eraettevõtluses;
d. ei ole oma puuduliku juhtimiskompetentsi tõttu sobilik isik juhtima Elva
valda, milles elab u 15 000 elanikku, mille eelarve on 30 miljonit ning mille
palgal on 800 töötajat;
e. tuleb ametist vabastada esimesel võimalusel, kuivõrd tegemist on sobimatu
isikuga kohalikku omavalitsust juhtima.

Umbusalduse lisad:

 1. Lisa 1 – Priit Värv koondraport
 2. Lisa 2 – Mittetulundusühingu BC Elva Äriregistri väljavõte
 3. Lisa 3 – C.T. Grupp OÜ Äriregistri väljavõte
 4. Lisa 4 – Mittetulundusühingu BC Elva põhikiri
 5. Lisa 5 – Mittetulundusühing BC Elva majandusaasta aruanne 2019
 6. Lisa 6 – Mittetulundusühing BC Elva majandusaasta aruanne 2020
 7. Lisa 7 – Mittetulundusühing BC Elva majandusaasta aruanne 2021
 8. Lisa 8 – BC Elva võlgnevuse aruanne SA Elva Kultuur ja Sport
 9. Lisa 9 – Elva Vallavalitsuse 1. märtsi 2022 korraldus nr 108
 10. Lisa 10 – BC Elva tegevustoetuse leping nr 8-11_1-3
 11. Lisa 11 – Maksekorraldused 2022 BC Elva MTÜ-le tehtud ülekanded
 12. Lisa 12 – Elva vallajuhid said kriminaalasjast priiks – 15.02.2023, Tartu Postimees
 13. Lisa 13 – Kohtutäituri haardes vallavanem_ alati tuleb peeglisse vaadata – 01.11.2022, Äripäev
 14. Lisa 14 – Aivar Õun_ Vallavanem Priit Värv tuleb ametist vabastada – 10.01.2023 Elva Uudised
 15. Lisa 15 – C.T. Grupp OÜ majandusaasta aruanne 2021
 16. Lisa 16 – Mati Miil Elva vallavolinike miljon – 01.09.2021 Tartu Postimees
 17. Lisa 17 – 15.012.2020 Leping Puhja rahvamaja – CT Grupp
 18. Lisa 18.1 Lepingu pikendamine -Lisa 4 (Puhja seltsimaja – CT Grupp)
 19. Lisa 18.2 – TVL Pikendamise avaldus
 20. Lisa 18.3 Puhja seltsimaja lisatööde hp
 21. Lisa 19 – 17.01.2023 Teabenõue ja vastus 13-3_9-1
 22. Lisa 20 – 24.01.2023 Teabenõue ja vastus 13-3_9-3
 23. Lisa 21 – Teostatud tööde akt 11
 24. Lisa 22 – Elva vallavanema kandidaadiks nimetati Priit Värv – 27.11.2021, Tartu Postimees
 25. Lisa 23 – Täiendatud_ Elva vallavanemaks valiti Priit Värv – 29.11.2021, Elva Elu
 26. Lisa 24 – Puhja seltsimaja välisfassaadi uuendamise lepingu väljavõte RHR
 27. Lisa 25 – 23.03.2023 Rahandusministeeriumi kontrollakt
 28. Lisa 26 – 06.04.2023 Teabenõude vastus 13-368
 29. Lisa 27 – Teostatud tööde akt 11 märkmetega

Umbusaldusele on allakirjutanud järgmised Elva Vallavolikogu liikmed: Fred Koppel, Toomas Laatsit, Tõnu Aigro, Raimond Pihlap, Inna-Inna Kalmus, Birgit Lõhmus-Komleva, Lauri Koni, Aivar Õun ja Juhani Jaeger.

Umbusaldushääletus toimub enne jaanipäeva 19. juunil 2023. a Elva Vallavolikogu instungil.

Elva Elu

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X