Kohalik Võim

Elva vallavolikogu kinnitas komisjonid ning valis esimehed ja aseesimehed

Elva Vallavolikogu kinnitas eile üheksa alalist komisjoni ja ühe ajutise komisjoni. Viidi läbi ka komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimised.

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevusvaldkondadeks on haridus, kaasav haridus, huviharidus ja huvitegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe. Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti  Leelo Suidt ja aseesimeheks Sulev Kuus.

Majanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on keskkonnakorraldus, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus. Majanduskomisjoni esimeheks valiti Toomas Paur ja aseesimeheks Mati Miil.

Arengu- ja planeeringukomisjoni tegevusvaldkondadeks valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine. Arengu- ja planeeringukomisjoni esimeheks valiti Esta Tamm ja aseesimeheks Aivar Kuuskvere.

Kultuurikomisjoni tegevusvaldkondadeks on kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand. Kultuurikomisjoni esimeheks valiti Reet Viks ja aseesimeheks Eva Kams. Eva Kams taandas ennast komisjoni aseesimehe kohalt.

Rahanduskomisjoni tegevusvaldkondadeks on eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine. Rahanduskomisjoni esimeheks valiti Terje Korss ja aseesimeheks Vambola Sipelgas.

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni tegevusvaldkondadeks on sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimeheks Peeter Laasik ja aseesimeheks Kristel Ilves.

Spordikomisjoni tegevusvaldkondadeks on spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused. Spordikomisjoni esimeheks valiti Priit Värv ja aseesimeheks Margus Ivask. Margus Ivask taanda ennast komisjoni aseesimehe kohalt.

Ettevõtlus- ja turismikomisjoni tegevusvaldkondadeks on ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse järgmisel volikogu istungil.

Revisjonikomisjoni tegevusvaldkondadeks on vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.  Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Tõnu Aigro, aseesimeheks Vahur Jaakma ning komisjoni liikmeteks Terje Korss, Juta Lipmeister, Sulev Kuus.

Ajutine põhimääruskomisjoni tegevusvaldkondadeks on põhimääruse eelnõu ja omavalitsuste ühinemisest tulenevate muude volikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine. Komisjon lõpetab oma tegevuse hiljemalt 29.08.2018. Ajutise põhimääruskomisjoni esimeheks valiti Maano Koemets ja aseesimeheks Vahur Jaakma.

Järgmisel volikogu istungil kinnitatakse komisjonide liikmed.

Marika Saar

Foto: Elva ajajoon

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X