ArvamusHaridusKogukondKohalik VõimPalupera

RÄÄKIMATA LUGU – Palupera Põhikooli lapsevanem Elva vallavolikogule

Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus ei andnud Palupera Põhikooli lapsevanematele 04. märtsi vallavolikogu istungi alguses sõna, otsustades Palupera Põhikooli muutmist algkooliks. Arvestades Elva valla kodanike õigustega on see äärmiselt taunitav! Esitan alljärgnevalt siiski planeeritud sõnavõtu jagades seda kõigi Elva valla elanikega:

Palupera kogukonna, vilistlaste, piirkonnakogu, õpilasesinduse, lastevanemate ja hoolekogu nimel on esitatud pöördumised nii Elva Vallavalitsusele, kui ka vallavolikogule iseseisva 9-klassilise Palupera Põhikooli kaitseks. Kogukonna pöördumisele koguti kokku üle 300 allkirja. Palupera Põhikooli lapsevanemad, kuuldes kooliga seonduvatest tulevikuplaanidest, saatsid Elva vallale vastavasisulise pöördumise juba enne esimest, 2023 novembrikuus toimunudtulevikustsenaariumite arutelu. Samuti tegid Palupera Põhikooli õpilased plakateid näitamaks arutelule kohaletulnud valla esindajatele oma seisukohta – nendele kallis kool peab säilima põhikoolina. Elva vallavalitsus on Palupera Põhikooli erinevaid tuleviku visioone tutvustanud kahel koolis toimunud arutelul. Mõlemal koosolekul olid kohale tulnud lapsevanemad ja kogukond väljapakutud variantidele tugevalt vastu, andes Elva Vallavalitsusele jõulise signaali, et Palupera Põhikooli tulevikuvisioon ei ole põhjalikult läbimõeldud ja kommunikatsioon kogukonnaga ei ole olnud piisav. Elva Facebooki grupis tehtud küsitlusest antud teemal, selgub, et uskumatuna tunduv – 95% Elva valla kodanikke (hääletusel osalenutest, EE toimetus) toetab iseseisva Palupera kooli säilimist põhikoolina!

Tundub, et nii lapsevanemad, kogukond kui ka Elva vallakodanikud räägivad, aga vallavalitsus ei kuula!

Palupera Põhikool on edukas kool!

Palupera Põhikool on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool”, mis on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. Tänaseks on Palupera kool ainsana Tartumaal saavutanud baastaseme. Ettevõtliku kooli sertifikaadi saavutamisega pälvis Palupera Põhikool ka Elva valla „Aasta hariduse tegu 2023“ tiitli.

Palupera Põhikool esindab silmapaistvalt Elva valda osaledes aktiivselt erinevates haridusprogrammides/võistlustel/konkurssidel (Globe-programm, õpilaste osalemine teadusfestivalil, Ruubeli rattaralli, erinevad olümpiaadid jne). Kool omab hulgaliselt riiklikult tunnustatud sertifikaate (nt „Teaduse populariseerija”). Kooli personal on kõrgelt kvalifitseeritud–kvalifikatsiooni- ja riigikeele oskuse taseme nõuetele vastavate õpetajate osakaal Palupera Põhikoolis on 100%.

Miks on vaja toimivat, Elva valla haridusvõrku rikastavat kooli muutma ja reformima hakata?

Elva vallavalitsus on välja toonud kaks peamist põhjust:

Esiteks

Laste arv Palupera Põhikoolis. Elva vallavalitsus kasutab pidevalt mõistet „kahanev laste arv“. Rahvastikuregistri andmetel oli 2023. aastal Palupera piirkonna külades 41 eelkooliealist last (0–6 aastat). Nelja aasta lõikes on see arv püsinud stabiilsena. Seega, üks Palupera Põhikooli senise tegevuse lõpetamise põhiargumente,  et laste arv piirkonnas on kahanev, ei vasta reaalsetele rahvastikuregistri andmetele tuginedes tõele! 2023 aasta detsembri seisuga on laste arv Palupera Põhikooli esimeses ja teises astmes vastavalt 22 ja 18 õpilast. Viimase kolme aasta lõikes on mõlemas kooliastmes laste arv tõusnud ning lastevanematel õigustatud ootus, et lapsed saavad jätkata õpinguid kooli kolmandas astmes ja lõpetada Paluperas põhikool. Kuna viimastel aastatel on esimesse klassi astuvate laste arv tõusvas trendis, siis on väga suur tõenäosus, et ka 2024. aasta sügisel Palupera koolilaste üldarv ei lange. Kolmanda astme kaotamine ei too õpilasi esimesse ja teise astmesse juurde! Elva valla arengukava 2024–2030 näeb ette, et kui õpilaste arv langeb 9-klassilises koolis alla 50, algatatakse arutelud muudatuste vajalikkusest. Ometigi alustati Palupera Põhikooli reformi kui põhikooli õpilaste arv oli 58. Miks?

Teiseks

Elva Vallavalitsuse argument Palupera Põhikooli muutmisel 6-klassiliseks Rõngu Keskkooli filiaaliks on majanduslikkokkuhoid.

Palupera Põhikooli tulevikuaruteludel on selgelt väljatoodud, et viimase astme kaotamisel (7–9 klass) kvalifitseerub Palupera Põhikool 6-klassiliste koolide riiklikule toetusele. See aga ei tohi olla argument toimivate 9-klassiliste koolide algkooliks muutmisel. Liiatigi on vallavanem ka isekinnitanud, et nimetatud toetuse osas puudub kindel teadmine nii toetuse suuruses, kui jätkusuutlikkuses. Samuti puudub kogukonnal detailne ülevaade eelnõus esitatud Palupera Põhikooli haridusreformi finatsmõjude arvutuskäikudest (aastas vabanevatest rahalistest vahenditest juhul kui koolmuudetakse 6-klassiliseks Rõngu Keskkooli filiaaliks) olenemata paljudest erinevatest Elva vallavalitsusele esitatud teabenõudepäringutest. Kindel on aga see, et viimase astme kaotamisel majandamiskulud ei vähene. Samuti on eelnõus väljatoodud, et Palupera kooli õppekohta võetakse asenduseks vastutav töötaja, näiteks kogukonnajuht. Seega ei vabane ka direktori ametikoha kaotamisega finatsilisi vahendeid. Seega on majanduslik kalkulatsioon esitletud kulude kokkuhoiust küsitav!

Protestiaktsioon 04.03.2024 enne Elva Vallavolikogu istungit, foto: Elva Elu

Kogukonna ja lastevanemate arvamus Palupera Põhikooli tulevikuaruteludest on järgnev:

  1. Elva vallavalitsus on arvamuste esitamiseks ja ettepanekute tegemiseks andnud põhjendamatult liiga vähe aega. Lapsevanemad ja kogukond pidid Palupera haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõule omapoolsed ettepanekud saatma 5 tööpäeva jooksul. Arvamuste ja ettepanekute esitamiseks palutud ajapikendust ei antud.
  2. ,,Palupera, Rannu ja Valguta piirkonna haridusvõrgu ümberkorraldamise’’ eelnõu on koostatud kiirustades. Eelnõus väidetakse, et kogukonnale ei saa Palupera haridusvõrgu ümberkorraldamine tulla ootamatult, sest protsess sai alguse 2020 aastal. Samas, Elva valla 2020. aasta haridusvõrgu analüüsidokument ei sisalda ühegi võimaliku stsenaariumina eelnõus esitatud Palupera Põhikooli muutmist 6-klassiliseks Rõngu Keskkooli filiaaliks. Samuti muudeti eelnõud vahetult enne vallavolikogu istungit.
  3. Elva Vallavalitsus, otsustades Hellenurme-Palupera piirkonna ja ka kogu Elva valla haridusmaastikul sedavõrd olulist teemat, ei ole enne eelnõu esitamist teinud mõju- ega riskianalüüse. Samas on riskianalüüside tegemine ja riskide maandamine protseduuriline eelnõude koostamisel. Näiteks võib kolmanda kooliastme kaotamine viia Palupera Põhikooli esimese ja teise kooliastme lõpliku hääbumiseni ning selle mõjul ka töötavate noorte perede ehk maksumaksjate lahkumiseni piirkonnast.
  4. Koostamata on laiapõhine koolivaliku analüüs nii Hellenurme – Palupera piirkonna, kui ka terve Elva valla kohta. Puudub analüüs ja teadmine miks eelistavad ka teiste piirkondade lapsed Palupera Põhikooli teistele valla koolidele ning kuidas mõjutab kooli viimase astme kaotamine laste ja lastevanemate koolivalikuid.
  5. Elva valla kommunikatsioon seoses Palupera Põhikooli tuleviku osas on olnud ühepoolsete stsenaariumite väljapakkumine, lastevanemate ja kogukonna arvamusi ei arvestatud.
  6. Kas kõigele eelnevale tuginedes on Elva Vallavolikogu liikmetel piisav ja objektiivne informatsioon Palupera haridusvõrgu ümberkorraldamise otsustamiseks?

Kokkuvõtteks, Palupera Põhikoolis on hea õppida. Koolis on väga toredad ja abivalmis õpetajad ning vahvad ja tublid õpilased. Palupera Põhikool on nagu perekond, kes hoiab kokku, see on turvaline pesa, kus igaüks tunneb, et ta kuulub sinna. Meie lapsed on meie tulevik ja investeering nende haridusse on investeering Eesti tulevikku. See otsus ja praegune vallavolikogus hääletatav eelnõu ei puuduta ainult üht kooliastet; see puudutab meie kogukonna tulevikku, meie laste haridust ja meie ühise pärandi säilitamist.

Liia Kukk

Palupera Põhikooli lapsevanem

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X