HaridusKogukondKohalik VõimLapsedNooredPaluperaValla uudised

ARVAMUS: Aigar Jelle – Elva valla kommunikatsioon ja kaasamine Palupera Põhikooli tuleviku osas

Arutelud-koosolekud-teavitamine

09.11.2023 toimus Palupera Põhikoolis vallavalitsuse erinevate koolistsenaariumite (1. Palupera Põhikooli sulgemine; 2. põhikooli 6-klassiliseks muutmine; 3. ühendjuhtimine Rõngu Keskkooliga) tutvustus. Kohale tulnud lapsevanemad ja kogukond olid väljapakutud stsenaariumitele tugevalt vastu, andes Elva Vallavalitsusele jõulise signaali, et Palupera Põhikooli tulevikuvisioon ei ole põhjalikult läbimõeldud ja kommunikatsioon kogukonnaga ei ole olnud piisav. Palupera Põhikooli lapsevanemad saatsid iseseisva 9-klassilise koolikaitseks Elva Vallavalitsusele ja volikogu liikmetele vastavasisulise allkirjastatud pöördumise.

Sellest olenemata teavitati meedia vahendusel uuest Palupera Põhikooli tuleviku stsenaariumi arutelust. 08.02.2024 esitles Elva vallavalitsus täiesti uut tuleviku stsenaariumi: muuta kool 6-klassiliseks, ühendjuhtimine Rõngu Keskkooliga ning Hellenurme lasteaia rühmad viia Palupera Põhikooli. Arutelu vallavalitsuse ja lastevanemate-kogukonnaga oli pingeline: Elva Vallavalitsus esitles ühte kindlat 04. märtsi vallavolikogu istungieelnõud, millele kogukond oli taaskord häälekalt vastu. Seetõttu jääb mulje, et koosolekuid Palupera Põhikooli tuleviku osas tehakse kuupäevaliselt toimuvate koosolekute näitamiseks, mitte koolituleviku sisuliseks arutamiseks.

Elva Vallavalitsuse osalusel on koosolekuid Palupera kooli tuleviku osas viimaste kuude vältel olnud teisigi (nt. 6. veebruaril Hellenurme mõisamajas asuvate lasteaiarühmade vanemate arutelu, 18. veebruaril väikese väljavalitud grupi koosolek Elva vallamajas). 6. veebruaril 2024 toimunud lasteaiarühmade arutelul tutvustas abivallavanem Heiki Hansen lasteaia rühmade asukoha viimise plaani Palupera Põhikooli hoonesse. Lapsevanematele oli ettepanek ootamatu, abivallavanemale esitati täiendavaid küsimusi ning selgelt ning ühehäälselt kõlas, et lapsevanemad ei ole nõus lasteaia rühmade asukoha muutmisega. Sellega seoses saatsid lapsevanemad Elva Vallavalitsusele ja vallavolikogu liikmetele 12. veebruaril vastavasisuline allkirjastatud pöördumine.

18. veebruaril toimunud Elva vallamaja koosolekul olid teiste hulgas esindatud nii vallavanem, abivallavanem kui ka Elva valla haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees. Haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees andis kohaletulnud arutelu osalistele valida, kas muuta Palupera Põhikool 6-klassiliseks säilitades nii kooli nime kui ka iseseisva juhtimise või jätta Palupera Põhikool 9-klassiliseks, aga Rõngu Keskkooli filiaaliks ehk ühendjuhtimise alla. Arutelu osalised ei olnud nõus kummagi väljapakutud valikuga, vaid soovisid iseseisva Palupera Põhikooli säilimist 9-klassilise koolina paludes vallavalitsuselt vaid AEGA. Aega, et tuua Palupera Põhikool Elva haridusvõrgus veelgi nähtavamale, näidata kooli erilisust ja võimalusi, pakkudes kõigile Elva valla lastevanematele, kes soovivad väiksemat kooli ja rahulikumat õpikeskkonda, võimalust viia oma lapsed Palupera Põhikooli. Palupera Põhikool on ainulaadne mõisakool rikastades koolivõrku terves Elva vallas.

Kommunikatsioon ja objektiivsus

Elva valla lehes nr 147 (22.02.2024) ilmus artikkel ”Palupera Põhikooli tulevikuplaanid”. Esitan siinkohal mitmed täpsustused ja vastuväited. Artiklis väidetakse, et 6. veebruaril arutas abivallavanem Heiki Hansen Rõngu Lasteaia Hellenurme mõisamaja rühmade kolimisega seonduvaid küsimusi. Eelpool väljatoodud koosoleku kirjeldusele tuginedes selgub, et mõisamaja rühmade kolimisega seotud sisulisi küsimusi 06.02.2024 koosolekul, nagu võiks mõista Elva valla lehe artiklile tuginedes, siiski ei arutatud. 

Palupera Põhikooli tulevikuarutelul 08.02.2024 tutvustas abivallavanem lasteaia rühmade asukoha muutmise plaani selgitamata, et lapsevanemad ei olnud nimetatud muutustega nõus. Kohaletulnud lasteaia lapsevanemad selgitasid-täpsustasid ka ülejäänud arutelul osalejatele Hellenurme lasteaia rühmade vanemate seisukohti.

Elva valla lehes nr 147 tuuakse välja, et Hellenurme mõisahoone väikeste akende ja ohtliku trepiga ärklikorrus ei ole sobilik koht lasteaia laste jaoks. Samas, lasteaed on tegutsenud Hellenurme mõisahoone teisel korrusel üle kahekümne aasta; lasteaia päralt on terve teine korrus ja esimese korruse saal ning fuajee. Teise korruse keskosas asuvat suurte akendega liitrühma ruumi ei saa kindlasti käsitleda ärklikorrusena. Lasteaia teisele korrusele viiv trepp on varustatud libisemisvastaste ribadega ja laste jaoks on paigaldatud käsipuust madalamale köis, mis teeb trepist käimise lastele põnevamaks. 06.02.2024 lasteaia koosolekul tõid lapsevanemad selgesõnaliselt välja, et enamikes lasteaedades on mitu korrust ning trepi olemasolu lasteaias ei ole just väga haruldane nähtus. Lisaks täpsustasid lapsevanemad, et lasteaia rühmadel on just sügiseste muudatuste tõttu varasemast veelgi rohkem valgust ja ruumi.

08.02.2012 koosolekul tõi Heiki Hansen välja, et Palupera Põhikooli 6-klassiliseks muutmine ja ühendjuhtimine Rõngu Keskkooliga on vajalik seoses kahaneva õpilaste arvuga. Vallavalitsus esitas arutelul piirkonna koolieelsete laste arvu vanusegruppide kaupa kindla 2023. aasta kuupäeva seisuga. Rahvastikuregistri viimase nelja aasta andmed piirkonna külade kohta ei kinnita kahanevat eelkooliealiste laste (0–6 aastased) ega ka põhikooli õpilaste (7–15 aastased) arvu vähenemist; laste arv Hellenurme–Palupera piirkonnas on olnud stabiilne.

Vastavalt Elva valla dokumendiregistris esitatud viimasele (28.02.2024 seisuga), 04. märtsi vallavolikogu eelnõule, on Palupera piirkonna haridusvõrgu alternatiivse tulevikustsenaariumi – hetkeolukorra säilimine – puhul välja toodud järgnev: „Lähtuvalt valla eelarvelistest võimalustest, rahvastikuprognoosist, piirkonnas elavate perede koolivalikutest, kooli tulemusnäitajatest, ei ole pikemas perspektiivis võimalik säilitada ,,status quo’’ ning tagada kvaliteetne õppekava täitmine koolis. Seetõttu ei teki kogukonnal kindlust tuleviku suhtes, haridusasutusel ei ole töörahu ning reformimise vajadus jääb õhku“. Ometi on kogukond esitanud lausa kaks pöördumist Palupera Põhikooli iseseisva 9-klassilise kooli kaitseks. Eelnõu tabelis 13 välja toodud kogukonna pöördumistele (nr 8-3/45, nr 8-3/46) on Elva Vallavalitsuse vastusena esitatud vastutulek, et Hellenurme lasteaia rühmad jäävad mõisamajja ja et ollakse teadlik Palupera Põhikooli saavutustest. See aga ei ole sisuline vastus antud pöördumistele, milles sooviti Palupera kooli säilimist iseseisva põhikoolina. Seega saab väita, et Elva Vallavalitsus ei arvesta ja eirab kogukonna pöördumisi.

04. märtsi 2024, “Palupera, Rannu ja Valguta piirkonna haridusvõrgu ümberkorraldamine“ eelnõus (28.03.2024 seisuga) on välja toodud, et Palupera Põhikooli hoolekogu edastas omapoolse seisukoha 25.02.2024, milles viitas, et hoolekogu enamuse arvamus ühtib Palupera kogukonna seisukohtade ja ettepanekutega. Palupera Põhikooli hoolekogu enamuse hinnangul on kooli puudutavate otsuste tegemisega põhjendamatult kiirustatud. Elva Vallavalitsus andis sellele hinnangu, et ei saa väitega nõustuda, kuna haridusvõrgu korrastamise protsess sai alguse 2020. aastal, mil analüüsiti Elva valla haridusvõrku ning tutvustati analüüsi ja võimalikke tulevikustsenaariume kogukondadele. Samas on Elva valla  2020. aasta analüüsis Palupera Põhikoolile esitatud kolm järgnevat stsenaariumi: hetkeolukorra säilimine, ühendjuhtimine ja individuaalõppekeskus, mistõttu ei saa Elva Vallavalitsuse põhjendusega kuidagi nõustuda.

Palupera Põhikooli muutmine 6-klassiliseks kooliks Rõngu Keskkooli filiaalina ei ole 2020. aasta haridusvõrgu analüüsi-dokumendis esitatud.

Kaasamine

12.02.2024 esitasid Palupera Põhikooli lapsevanemad Elva Vallavolikogu esimehele, Sulev Kuusile palve 04. märtsil toimuval Elva Vallavolikogu istungil 15-minutiliseks sõnavõtuks Palupera Põhikooli III astme kaotamise teemal. 23.02.2024 saabunud Sulev Kuusil vastuskirjas lastevanematele sõna ei antud. Vastuskiri oli järgnev: „Volikogu 4. märtsi istungi päevakorras on eelnõu „Palupera, Rannu ja Valguta piirkonna haridusvõrgu ümberkorraldamine“.  Eelnõu ja seletuskiri on valla dokumendiregistris avalikult kättesaadav https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?o=928&o2=157146&u=-1&hdr=hp&tbs=cas&dt=&itm=776999&pageSize=20&page=1 . Eelnõud arutavad ja saavad muudatusettepanekuid teha üksnes volikogu liikmed. Kui te soovite esitada arvamust eelnõu kohta või teha sellekohane pöördumine, siis saatke see kirjalikult. Vajadusel saan pöördumise volikogu istungil ette lugeda. Seetõttu ei ole vajadust istungil eraldi Teile sõna anda.“

Küsimused

  1. Miks ei anta lastevanematele Elva Vallavolikogu istungil sõna, samas kui sõna andmine vastavalt volikogu istungite protseduuri reeglitele on siiani olnud tavapärane?
  2. Miks edastatakse Elva valla avalikes infokanalites Palupera Põhikooli aruteludest informatsiooni koosolekute sisu vääriti mõistmiseks?
  3. Kas vallavolikogu liikmetele võimaldatakse objektiivne informatsioon Palupera Põhikooli puudutavate otsuste tegemiseks?
  4. Miks esitatakse lühikese ajavahemiku järgselt üksteisest oluliselt erinevaid Palupera Põhikooli tulevikustsenaariumeid?
  5. Miks on vaja Palupera Põhikooli tulevikku puudutav eelnõu vallavolikogus võimalikult kiiresti hääletusele panna?

Mis küsimused Teil tekkisid?

Aigar Jelle

lapsevanem

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X