Kohalik Võim

Koalitsioonilepingu täistekst

Isamaa Erakonna,

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna

ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileping

Elva valla juhtimiseks aastatel 2021–2025

Elva vallas 7.11.2021.a.

Isamaa Erakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Eesti Keskerakond sõlmivad koalitsioonilepingu Elva valla juhtimiseks aastatel 2021–2025. Koalitsioonileping toetub partnerite valimisprogrammidele, 17. oktoobril 2021 toimunud Elva vallavolikogu valimiste tulemustele ja Elva valla arengudokumentidele.

Leping lähtub peaeesmärgist hoida inimesi Elva vallas. Selle saavutamiseks keskendub koalitsioon vallaelanike heaolu tagamisele läbi investeeringute taristusse ja suurobjektidesse, samuti vallamajanduse “tuhande pisiasja” märkimisväärselt paremale lahendamisele. Tugevdame endiste vallakeskuste identiteeti ja piirkondade otsustusõigust kohalikes küsimustes ning arvestame inimeste arvamusi valla elust ja tulevikust.

Koalitsioonilepingu elluviimiseks lepivad partnerid kokku poliitiliste ametikohtade alljärgneva jaotuse:

Isamaa Erakond täidab vallavanema, ühe abivallavanema ja vallavolikogu kolme alalise komisjoni esimehe positsioonid.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond täidab vallavolikogu esimehe, ühe abivallavanema ja vallavolikogu kahe alalise komisjoni esimehe positsioonid.

Keskerakond täidab vallavolikogu aseesimehe ja vallavolikogu kahe alalise komisjoni esimehe positsioonid.

PEAEESMÄRGID AASTATEKS 2022-2025

 1. ehitame ujula Spordihoone juurde
  1. viime läbi analüüsi ja projekteerimise 2022. aasta jooksul
  2. ehitame ujula aastaks 2024
 2. päästame Verevi järve ja jätkame teiste Elva valla veekogude tervendamist
  1. hoiame ära keskkonda sobimatu suuremahulise ehitustegevuse Verevi rannas ning vähendame planeeringuga ette nähtud ehitusmahtusid
  2. ehitame Verevi randa keskkonnaga harmoneeruva mõõduka suurusega rannahoone, korrastame vettehüppetorni ja avaveeujula
  3. korraldame Elva reoveepuhastusjaamast lähtuva Verevi järve, Kavilda oja ja Kentsi paisjärve ökosüsteemi keskkonnamõju monitoorimise ja viime koostöös riigiga lõpule Kentsi paisjärve saneerimise
  4. jätkame veekogude eest hea seismist läbi vallavolikogu veekogude ja keskkonnakomisjoni
 3. vabastame Elva valla pered kohatasust valla lasteaedades aastal 2022
 4. viime sisse pensionäride sünnipäevatoetuse 50 € avalduse alusel aastal 2022
 5. arendame koostöös riigiga välja tolmuvaba kattega teed ja kergliiklusteede võrgustiku
 6. anname piirkondadele tagasi otsustusõiguse kohalikes küsimustes:
  1. tugevdame külavanemate, piirkonnakogude ja piirkonnakoordinaatorite rolli ning ametite mehitamist lähtudes kohalike elanike eelistusest
  2. kaasame piirkonnad koheselt vallamajanduse kohalike probleemide (“tuhat pisiasja”) tuvastamisele ja lahendamisele
 7. arendame kogu valda hõlmavat mitmekülgset ja igale eagrupile aastaringselt sportimisvõimalusi pakkuvat spordirajatiste taristut, pöörates ekstra tähelepanu suurobjektidele (ujula, koolistaadionid, kunstlumerajad, jalgpallihall, ekstreemspordihall, spordipark jm)
 8. depolitiseerime avalikud ametikohad ja vallale teenuste osutamise ning parandame vallavalitsuse töö efektiivsust:
  1. korraldame aastal 2022 vallavalitsuse struktuuri analüüsi
  2. lähtuvalt analüüsi tulemustest reorganiseerime vajadusel vallavalitsuse struktuuri, kasutame teenuste sisseostmist või projektipõhist vallajuhtimist
  3. avaldame volikogu liikmetega sõlmitavate rahaliste tehingute summad valla kodulehel

Isamaa Erakond: 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond:

Eesti Keskerakond:

——————–

Koalitsioonilepingu lisa 1:

EESMÄRGID VALLA ÜLDPLANEERINGU JA ARENGUDOKUMENTIDE KONTEKSTIS

 1. igapäevases vallajuhtimises ning planeerimis- ja arengudokumentides seisame elurikkuse säilimise ning valla metsparkide ja muude loodusobjektide vastutustundliku hooldamise eest; pöörame tähelepanu metsade kaitsele ja piirame lageraieid kõrgendatud avaliku huviga piirkondade riigimetsas
 2. planeerime valda hubased ja peresõbralikud uued elamupiirkonnad, soodustame nende väljaarendamist ja neisse noorte perede elamaasumist
 3. riigimaade omandamise algatamine (avalikuks kasutuseks, elamupiirkondade arendamiseks)
 4. planeerime vallakeskusesse kaasaegse hariduslinnaku
 5. planeerime valda iduettevõtjate ja loomeinimeste “inkubatsioonisauna”
 6. planeerime tööstusparkide asukohad üle valla ja otsime võimalust Ulila tööstuspargi arendamise lõpuleviimiseks
 7. arendame kaugküttevõrku tiheasustusega piirkondades, sealhulgas eramutes; analüüsime koostöös kaugkütte teenuse pakkujatega teenuse vajalikkust ja viime läbi elanike küsitlusi
 8. koostöös riigi ja erasektoriga korrastame:
  1. Puhja vana koolimaja
  2. Ulila Keskuse
  3. Elva lauluväljaku

   ——-

Koalitsioonilepingu lisa 2:

VALDKONDLIKUD EESMÄRGID

Koalitsioonipartnerid juhinduvad tahtest viia ühiselt ellu valimislubadused lähtudes siintoodud loetelust ja selle aluseks olevatest valimisprogrammidest.

PERED JA LAPSED

 1. parandame perenõustamise kättesaadavust
 2. loome võimalusi arendavateks tegevusteks imikutele ja väikelastele (sh beebikool, muusikatunnid)
 3. pöörame tähelepanu laste ja noorte sõltuvushäirete ennetamisele ja ravile
 4. tagame hariduslike erivajadustega lastele vajalikud teenused
 5. jätkame laste mänguväljakute ja puhkenurkade korrastamist ja uute ehitamist valla kõikides piirkondades
 6. arendame turismiobjekte ja matkaradu, mis on ligipääsetavad lapsevankriga, samuti sobilikud vaegnägijatele ja liikumispuudega inimestele; tagame vastava info kättesaadavuse

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

 1. säilitame olemasolevad lasteaiad ja -hoiud ning tagame kodulähedaste lastehoiukohtade olemasolu, seejuures:
  1. korraldame Käärdi lasteaia analüüsi ja projekteerimise aastal 2022
  2. sõltuvalt analüüsi tulemustest seame eesmärgiks alustada Käärdi lasteaia ehitamist aastal 2022
 2. säilitame olemasoleva koolivõrgu, sh jätkame keskhariduse andmist Rõngu Keskkoolis, arvestades kogukonna vajadusi ja haridusvõrgu analüüsi
 3. korraldame ajaloolise Postipoiste elamu (Tartu mnt 1) väljaarendamine haridus- ja kogukonnakeskusena 
 4. toetame eriala- ja ettevõtlusõpet valla koolides ning praktikat ettevõtetes
 5. toetame koolide ja kogukonna sidusürituste korraldamist
 6. laiendame noorte võimalusi oma arvamuse nähtavaks ja kuuldavaks tegemiseks valla elus läbi noortevolikogu, kaasava eelarve ning noorte esindajate kutsumise vallavolikogu alalistesse komisjonidesse
 7. koostöös noortega algatame või taaselustame populaarseid noorteüritusi
 8. toetame õpilasmalevate ja rahvusvahelise noorsootöö korraldamist

SPORT

 1. rajame talvised kunstlumerajad valla erinevates kohtades
 2. laiendame ekstreemspordi rajatiste võrgu üle kogu valla
 3. koostöös riigi ja erasektoriga:
  1. korrastame Elva staadioni (2024), valgustame jooksurajad staadioni metsas ja jätkame spordipargi arendamist
  2. ehitame jalgpallihalli (2024)
  3. ehitame pumpraja ja/ või olümpiakrossi raja
  4. arendame ekstreemspordiga talvel tegelemise võimalusi
 4. rajame Elva kettagolfi parki tualetid ja parkla
 5. jätkame ja laiendame koostööd piirkondlike, valdkondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste spordiprojektide ja -sündmustega (Rally Estonia, Tartu Maratoni Kuubik jpt)
 6. säilitame toetused ja koostöö kõigi toimivate spordiklubidega

KULTUUR

 1. toetame uute kultuuri suurprojektide toomist Elva valda
 2. taaselustame Straussi festivali
 3. anname uue hoo valla kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskuste mitmekülgsele kasutusele
 4. toetame talentide arengut ja osalemist võrgustikes läbi Elva vallas toimuvate loomelaagrite ja residentuuride

TURISM

 1. tagame Elva valla turismiinfo atraktiivsuse, ajakohasuse ja kättesaadavuse
 2. korrastame Võrtsjärve avalikud rannad ja leiame võimalusi uute väljaarendamiseks
 3. korrastame Reku sildumisala, et arendada turismi Võrtsjärve ja Emajõe piirkonnas
 4. arendame välja Kentsi paisjärve puhkeala
 5. tugevdame Elva valla kui puhke- ja spordipiirkonna kuvandit läbi koostöö ja ristturunduse kultuuri- ja spordivaldkonna suursündmustega
 6. koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega korrastame ja arendame piirkonna territooriumil asuvaid puhkealasid ja matkaradu

ETTEVÕTLUS

 1. korraldame koostöös riigiga kiire internetiühenduse viimise hajaasustuspiirkondadesse 
 2. toome koostöös Tartu Ärinõuandlaga nõustamisteenuse Elva valda
 3. tagame müügipunktid, et soodustada kohalike ettevõtjate toodangu, sh põllumajandussaaduste ja käsitöö müüki kohalikul turul (OTT – otse tootjalt tarbijale)

VALLA JUHTIMINE

 1. peame esmatähtsaks valla arengule oluliselt kaasa aitavate investeeringute kiiret teostamist ning aktsepteerime selleks valla netovõlakoormuse suurendamist seadusega ette nähtud võimaluste piires
 2. arendame Ettevõtjate ja ettevõtlushuviliste mentorklubi tegevust, et rakendada valla juhtimises erasektori parimaid kogemusi ja juhtimispraktikaid
 3. korraldame ümber “Elva valla infolehe” väljaandmise ning soodustame erasektori poolt vallas vaba ajakirjandusväljaande tegutsemist sh paberlehe vormis
 4. lisame vallaruumi digitaalsed infotablood kogukonnainfo edastamiseks, kohalike kultuurisündmuste, väikeettevõtjate toodangu jm vallale olulise info edastamiseks
 5. parandame avalike teenuste kättesaadavust teenuskeskuste kaudu üle valla; seame teeninduskultuuris eesmärgiks, et elanik saab oma probleemid lahendatud suheldes ühe ametnikuga; säilitame asjaajamise võimaluse paberkandjal
 6. jätkame ja laiendame vallapoolse tunnustuste jagamist hariduses, kultuuris, spordis, ettevõtluses, kogukonnatöös, päästealal jt valdkondades 

EAKAD JA ABIVAJAJAD

 1. soosime eakate klubilisi tegevusi ja kogukonna elus osalemist
 2. jätkame ja laiendame sündmuste korraldamist, mis toetavad eakate vaimset ja füüsilist tervist: väärikate ülikool, eakate tervisepäev jt
 3. võimaldame pensionäridel, lasterikastel peredel ja erivajadustega inimestel kasutada Elva ujulat ja sportimisvõimalusi soodustingimustel
 4. tagame abivajajate, erivajadustega ja puuetega inimeste teenindamise ja hoolduse, selleks arendame koduteenust ja koduõendusteenust
 5. soosime abivajajatele suunatud kogukondlikke algatusi
 6. loome tingimused erivajadustega lastega perede toetamiseks, parandades pere ja kodu, kooli ning vallavalitsuse sotsiaalosakonna koostööd

KÜLAD, ALEVID JA KOGUKONNAD

 1. korraldame endiste vallakeskuste identiteedi hoidmise ning valla kõikide pärandi- ja kultuuriobjektide väärika tähistamise
 2. toetame kõikide külade ja alevike võrdväärset ning tasakaalustatud arengut
 3. toetame külaliikumisi, kogukondlikku initsiatiivi ja ühistegevusi nii paikkondlikult, vallaüleselt kui ka koostöös teiste haldusüksustega
 4. pakume abi projektitoetuste taotluste vormistamisel väljastpoolt valda kaasrahastatavates projektides
 5. aitame kaasrahastada erinevaid vallaüleseid ja piirkondlikke projekte ja soodustame piirkondlike huvialaühingute tegevust

VALLAMAJANDUS

 1. viime üle kogu valla ellu “tuhat pisiasja”, juhindudes piirkonnakogude soovitustest ja vallaelanikelt kogutud infost (pinkide ja valgustite lisamine, viitade ja infotahvlite kaasajastamine, valla kaunistamine vastavalt hooajale lillede või jõulutuledega jms)
 2. väärtustame avaliku ja erasektori koostööd; teenuste maksumus peab olema konkurentsivõimeline, st valla oma allüksuste kulud teenuste tagamisel ei tohi olla suuremad kui vastavate teenuste maksumus vabaturul

TEED JA TRANSPORDIÜHENDUSED

 1. korraldame ühistranspordisüsteemi lähtudes elanike tegelikest vajadustest, sealhulgas arendame välja kooli- ja sotsiaaltranspordi süsteemi, mis lähtub erinevate kooliastmete ja huvihariduse õpilaste ning eakate vajadustest
 2. korraldame koostöös riigiga teede tolmuvaba katte ehitamise, kergliiklusteede rajamise ja võimalusel olemasolevate teede ja tänavate parendamise

KORRAKAITSE JA PÄÄSTEVALDKOND

 1. teeme koostööd korrakaitse- ja päästestruktuuride ning teiste turvalisusega tegelevate organisatsioonidega, et tagada valla turvalisus, vägivalla ennetamine ja ohvrite seaduslike huvide kaitse
 2. teeme koostööd Kaitseliidu, Noorkotkaste ning Kodutütardega
 3. arendame koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga turvakaamerate võrgustikku

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X