Kohalik Võim

TUTVU ESIMESE ELVA VALLA KOALITSIOONILEPINGUGA

Fotod: Elva ajajoon

Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna
Elva valla koalitsioonileping 2017-2021

 Hellenurme, 24.10.2017

Ühendame oma kogemused ja nutikuse, et arendada Elva valda kui tervikut, piirist piirini ning inimesest inimeseni ja kujundame üheskoos Elva vallale tugeva identiteedi. Valla juhtimisel lähtume avatud valitsemise põhimõtetest, mis tähendab ausat ja läbipaistvat juhtimist, kus olulisel kohal on elanike kaasamine.

Koalitsioon lähtub oma töös Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla (sealhulgas endise Puka valla üle antud kuus küla) vahel sõlmitud ühinemislepingust. Tulenevalt ühinemislepingust ehitame Elvasse ujulaga spordihoone, Käärdisse lasteaia, Paluperasse ja Hellenurme kergliiklusteed, remondime Rannu kooli, taastame Kentsi paisjärve ja viime Puhja vallas kruusateid tolmuvaba katte alla.

AVATUD ELVA VALD

Loome ühtse inforuumi infolehest, veebilehest ja sotsiaalmeediast ning panustame oluliselt tõhusasse kommunikatsiooni.

Toetame aktiivse kogukonna algatusi ning hindame ja tunnustame külaliikumise eestvedajaid. Toetame Elva valla noortevolikogu teket. Rakendame kaasavat eelarvet piirkondade põhiselt.

Kasutame digilahendusi nii elanike kaasamiseks kui valla juhtimise tõhusamaks muutmiseks. Läbi e‑teenuste muudame avaliku teenuse elanikele kättesaadavamaks. Juurutame asjaajamisel ühe akna süsteemi.

Korraldame ühistranspordi lähtuvalt sõitjate vajadustest. Vallaelanike jaoks on vallasisene bussiliiklus tasuta ja planeeritud nutikalt – nii õpilastele kui ka eakatele.

Kiire internet peab olema kättesaadav nii tihe- kui hajaasustuses. Toetame MTÜ Lõuna-Eesti Andmesidekeskuse projekti „Internet koju“.

Tegeleme turismi arendamise, kohaturunduse ja teadliku mainekujundusega. Aitame kaasa Võrtsjärve puhkepiirkonna arendamisele.

Ühtlustame töötasude arvestamise põhimõtted. Loome spetsialiseerunud, asjatundliku, motiveeritud ametnik- ja töötajaskonna, kellele makstakse konkurentsivõimelist töötasu.

 TARK ELVA VALD

Toetame hariduslikke uuendusi ning panustame gümnaasiumi õppesuundade arendamisse. Tagame haridusasutustes kõik vajalikud tugiteenused.

Soodustame elukestvat õpet toetavaid tegevusi ja koostööd ning käivitame Elva vallas väärikate ülikooli.

Kaasajastame haridusasutused. Muudame huvihariduse mitmekesisemaks ja kättesaadavamaks. Loome võimaluse igal valla lapsel ja noorel osaleda valla poolt pakutavas ühes huviringis tasuta. Võimaldame igale lapsele lasteaiakoha. Tunnustame haridusasutuste aasta õpetajat ja õpilaste aasta haridustegu.

ETTEVÕTLIK ELVA VALD

Rajame Ulila ettevõtluspargi. Alustame loomemajanduse arendamise ja koordineerimisega. Tunnustame innovaatilisi väikeettevõtteid.

HOOLIV ELVA VALD 

Muudame koduteenuse kättesaadavaks igas valla piirkonnas. Arendame riigipoolseid võimalusi kasutades sotsiaalmaju, mis pakuvad alternatiivi hooldekodudele.

Pakume tasuta hommikuputru või õhtuoodet kõigis koolides. Maksame jätkuvalt esimesse klassi astujatele ranitsatoetust. Toetame tervist edendavaid tegevusi haridusasutustes.

Parandame puudega inimestele ligipääsu avalikele hoonetele.

Mitmekesistame eakate päevakeskuste võimalusi ja loome vallasisese päevakeskuste võrgustiku, et soodustada keskuste vahelist koostööd.

Toetame tervisekeskuse ehitamist omafinantseeringuga summas 250 000 eurot.

 

SPORTLIK JA KULTUURNE ELVA VALD 

Selgitame välja vajaduse uute perekesksete mängu- ja terviseväljakute järele ning rajame vähemalt viis väljakut soovitud kohtadesse.

Korrastame Elva skatepargi turvaliseks võistluspaigaks. Peame oluliseks staadionite arendamist.

Algatame kultuurilis-sportlikud Elva valla mängud. Toetame traditsiooniliste sündmuste jätkumist ja uute ühistegevuste tekkimist.

 TURVALINE ELVA VALD

Toetame vabatahtlike päästekomandode ja abipolitseinike tegevust. Laiendame turvakaamerate võrgustikku –  paigaldame kolm kaamerat aastas.

Tagame eakatele ahiküttega majadesse vingugaasi andurid.

KORRAS ELVA VALD

Koostame kõnni- ja kergliiklusteede kava. Rajame vähemalt 20 km ulatuses kõnni- ja kergliiklusteid ning viime vähemalt 20 km ulatuses  kruusakattega teid mustkatte alla.

Palkame vallaarhitekti eesmärgiga arendada sihipäraselt valla avalikku ruumi. Töötame välja haljastuse kontseptsiooni tiheasustusaladele.

Käivitame programmi, mis pakub toetust lagunenud ja mahajäetud hoonete lammutamiseks.

Tagame igal aastal 20 000 eurot kortermajade parklate ehitamiseks.

Viime ellu Elva linna keskuse planeeringu „Hea avalik ruum“.

Korrastame kalmistud ja loome urnimatuse võimaluse.

Peame vajalikuks ajalooliste kirikuhoonete kui kultuurimälestiste säilimist ja toetamist.

Arendame soojamajandust ja korrastame kaugküttesüsteemid.

Leiame kompromissid Elva linnas Kesk tänav 1 asuva kaubanduskeskuse laiendamiseks säilitades Elva turuplatsi pargi.

 

Meie teeme tugeva võimaluste Elva valla!

Koalitsioonileping on koostatud kolmel lehel ja kolmes eksemplaris, millest iga osapool saab ühe eksemplari.

 

Koalitsioonilepingu elluviimiseks täidetakse ametikohad järgnevalt:

Vallavolikogu esimees                                                   Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Vallavolikogu aseesimees                                            Eesti Keskerakond

Vallavanem                                                                        Eesti Reformierakond

Abivallavanem (areng)                                                  Eesti Reformierakond

Abivallavanem (majandus)                                          Eesti Reformierakond

Abivallavanem (sotsiaal, haridus, kultuur)             Sotsiaaldemokraatlik Erakond

 

Vallavolikogu komisjonide esimehed:
Rahanduskomisjon                                                         Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Hariduskomisjon                                                              Eesti Reformierakond
Kultuuri- ja turismikomisjon                                        Eesti Reformierakond
Spordikomisjon                                                                Eesti Reformierakond
Sotsiaal- ja tervisekomisjon                                         Eesti Keskerakond
Arengu- ja planeerimiskomisjon                               Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Vallamajanduskomisjon                                                Eesti Keskerakond
Revisjonikomisjon                                                           Valimisliidud

 

Eesti Reformierakond                                   Sotsiaaldemokraatlik Erakond                   Eesti Keskerakond
Urmas Kruuse                                                   Maano Koemets                                              Peeter Laasik

Toomas Järveoja                                              Terje Korss                                                         Toomas Paur

Mikk Järv                                                             Esta Tamm

Reno Laidre                                                        Marika Saar

Heiki Hansen                                                      Lea Tuvikene

Hillar Hänilane

Leelo Suidt

Priit Värv

Vahur Vuks

Liina Tamm

Rein Abel

Reet Viks

Riina Savisaar

Koalitsioon Elva vallas

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X