Elva linnKogukondValla uudised

Mida arutati viimases Elva linna piirkonnakogus?

Piirkonnakogule tutvustati esmalt uhiuut spordihoonet

Elva linna piirkonnakogu koosolek toimus 29. oktoobril Elva uhiuues spordihoones. Kuna enamud piirkonnakogu liikmetest polnud majaga ja seal pakutavate sportimisvõimalustega tuttav, paluti spordijuht Madis Šumanovil teha maja peal tutvustav ring.

Selgus, et äsja valminud hoones on 4000 m2 pinda, see mahutab maksimaalselt 1000 inimest ja see hoone pakub tõesti väga palju erinevaid sportimisvõimalusi. Hoone koguinvesteering oli 4.75 mln € ja funktsionaalselt asub see väga mõistlikus asukohas Elva linnas! See annab väga olulise täienduse Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 hoonele, spordihoone on kiilimajaga ühendatud läbi vastava galerii.

Kella 19.00 ajal oli iga Spordhoone spordiruum tegevusega koormatud! Seda oli rõõm näha! Täpsema ülevaate hoonest ja võimalustest saab järgmiselt lingilt: ELVA SPORDIHOONE TUTVUSTUS
Piirkonnakogus arutatud teemad, tekkinud küsimused ja vallavalitsuse vastused

Piirkonnakogu esimehe ja aseesimehe valimine.
Hääletuse tulemusena jätkavad Elva linna piirkonnakogu vedamist Toomas Laatsit esimehe kohal ja Maarja-Liisa Maasik aseesimehe kohal.

Järgnevalt arutati mitmeid linnakodanikelt laekunud teemasid.

Turuplatsi park. Mis on pargi eesmärk? Kohe laste mänguala kõrval veedavad aega alkoholijoobes inimesed, kes märkuste tegemise peale kodanikke solvavad. Lisaks võiks seal pimedal ajal olla täiendav valgustus. Edastada vallavalitsusele edasi tähelepanek alkoholijoobes inimeste kogunemisest parki ning teiste elanike häirimisest. Teha ettepanek
täiendada valgustust pargis.
Vallavalitsuse vastus: edastame täiendavalt info konstaablitele, et jälgida rohkem sealset tegevust. Pargis
on valgustus olemas ning vallavalitsuse arvates pole lisavalgustuse paigaldamine vajalik.

Tualett ja kätepesuvõimalused Elva kalmistul – piirkonnakogu liikmetele teadaolevalt on planeeritud Elva kalmistul seda muret lahendada, kuid tasuks uurida vallavalitsuselt, kas see ka nii on ning mis ajagraafikus seda teostatakse. Teha vallavalitsusele järelepärimine tualettruumide olemasolu ja hetkeolukorra kohta Elva kalmistul ning võimalike edasiste plaanide osas hetkeolukorda parandada. Teha ettepanek vallavalitsusele elanikke informeerida praegusteks ajutistest lahendustest ning edasistest plaanidest.
Vallavalitsuse vastus: kuni selle aastani puudus kalmistul vee ja kanalisatsiooniga liitumise võimalus, millest tulenevalt ongi seal nö kuivkäimlad. Oleme alustanud uue kabelihoone projekteerimise ettevalmistamisega, milles asuks tulevikus ka kalmistu kontor ja tualetid. Hoone valmimist enne 2023. aastat lubada ei saa. Sel aastal rajati ka avalik veevõtukoht vahetult kabeli lähedusse, kus saab vajadusel ka käsi pesta.

Kiire internetiühendus ja selle võimaluste areng Elva linnas.
Teha vallavalitsusele ettepanek jagada elanikele infot hetkeseisust ja teha ülevaade toimunud arengutest. Infot võiks jagada nii valla lehe kui muude meediakanalite kaudu.
Vallavalitsuse vastus: elektrilevi on alustanud Elva linnas kiire interneti rajamist. Esimesed kliendid on juba
ühendused saanud/kohe saamas. Vastav info kiire interneti rajamise kohta Elva linnas oli kajastatud 20.07.2020 nr 76 Elva valla lehes.

Arbimäe asumi soojamajandus – Arbimäel on kortermaju, mis on lähedal Kirde katlamajale, aga ei ole liitunud kaugküttega. Samuti on teada, et Saint-Gobain tehasel jääb sooja üle, mis paisatakse õhku, aga mida oleks võimalik nö „kokku korjata“ ning elanike teenistusse anda. Teha vallavalitsusele järelepärimine, kas nad on teadlikud olukorrast ning milline on hetkeplaan kaugküttega liitumiseks. Samuti informeerida vallavalitsust koostöövõimalusest Saint-Gobain tehasega. Teha vallavalitsusele järelepärimine ka selles osas, kas on olemas strateegia või konkreetne tööplaan, kuidas arendatakse vallas katlamajade võrgstikku ja omavahelist integreeritust ning paluda ülevaadet valla soojamajanduse strateegiast.
Vallavalitsuse vastus: tänaseks pole ükski kortermaja avaldanud soovi tsentraalküttega liituda. Kõnealused majad on varasemalt otsustanud end tsentraalküttest lahti ühendada või ongi algupäraselt ahiküttega. Elva vallavalitsus koos Elva Soojusega saab teha täiandava selgituse ja info jagamise kortermajadele kaugküttega liitumise osas. Oleme seisukohal, et initsiatiiv kaugküttega liitumiseks peaks tulema korteriühistutelt, sest
sellega kaasnevad põhjalik majade küttesüsteemide rekonstrueerimine ning suured investeeringud. Samuti on eelduseks ühistusisene kokkulepe, sest liituma peab terve ühistu mitte üksikud korterid. Kui Elva Soojuse võrguga liituvad uued elamud, tuleb arvestada ka katlamaja võimsuse tõstmiseks vajalike investeeringutega.

Elva mänguväljakud ja nende korrashoid – Kes vastutab linna mänguväljakute korrashoiu eest ja kas toimuvad inventari ülevaatused? Kodaniku ettepanek on valla kodulehele tekitada ülevaade kõigist olemasolevatest mänguväljakutest koos väljakute asukohtadega ja sihtgrupi vanusest. Samuti arvata sinna hulka lasteaedade mänguväljakud, kui need on mõeldud ka linnarahvale kasutamiseks.
• Teha vallavalitsusele ettepanek kaardistada kõik valla mänguväljakud, nende korrashoid ja korraldada vajadusel nende parandamine ning anda, näiteks valla äpi kaardirakenduse kaudu, elanikele mänguväljakute asukohtade osas ülevaade.
• Teha vallavalitsusele ettepanek uuendada Kultuurikeskuse taga asuvat mänguväljakut.
• Teha vallavalitsusele ettepanek mänguväljakute paigaldamiseks ka linna äärealadele, näiteks Mahlamäele, Peedule.
Vallavalitsuse vastus: mänguväljakute korrashoidu kontrollib heakorraspetsialist. Vähemalt kord aastas teostatakse kõikide valla mänguväljakute põhjalikum ülevaatus koos Tehnilise Järelevalve Ametiga. Ülevaade mänguväljakutest on olemas, seda pole üldsusega jagatud, info on võimalik kanda kaardirakendusele ning seda siis huvilistega jagada. Korrashoiu ja parandamise võimekus sõltub eelarvelistest vabadest vahenditest. Enne uute väljakute rajamist tuleks olemasolevad parandada ja ajakohastada ning seejärel saame vabade vahendite olemasolul luua uus väljakuid- aitäh ettepanekute eest.

VOLIS-süsteemis puudub võimalus Smart-ID’ga sisse logimiseks.
Informeerida vallavalitsust antud puudusest ning paluda edastada vastav mure ja ettepanek VOLIS keskkonna haldurile.
Vallavalitsuse vastus: täpsustasime VOLIS-e arendajatega ja SmartId lahendus peaks lähinädalate kasutusvalmis olema.

Käärdi lasteaed – linnakodanik leidis, et lasteaeda oleks siiski piirkonda vaja, sest tekkinud on palju uusi maju noorte peredega ning soovib saada infot, miks Käärdi lasteaeda enam piirkonda ei planeerita.
• Teha vallavalitsusele järelepäring edasiste plaanide osas seoses Käärdi lasteaia ehitamisega – kas see on jätkuvalt planeeritud ehitada või ei.
• Teha vallavalitsusele ettepanek jätkuvalt planeerida Käärdi lasteaia ehitust.
Vallavalitsuse vastus: Käärdi lasteaia ehitusplaanidest ei ole loobutud, see kajastub ka valla arengukavas. Koostatud on ka lasteaia ala detailplaneering. Kas lasteaed lõpuks tuleb või ei sõltub ehituse eelsest laste arvust ja sellest tulenevast reaalsest vajadusest Elva piirkonnas.

Ohtlikud raudteeületuskohad – linnakodanik leidis, et antud teema on jätkuvalt probleemiks, eelkõige Elva kiriku juures ja Peedul kergliiklustee ääres vana ülekäigu koha juures.
• Teha vallavalitsusele uuesti ettepanek tagamaks koostöös Eesti Raudteega
elementaarsed turvatingimused isetekkeliste ülekäigukohtade juurde. Nendeks kohtadeks on:
(1)Elva Gümnaasiumi Puiestee tn õppehoone tagant üle Pargi tn viiv jalgrada. (2) Jaani tn üle Pargi tn. (3) kesklinna mobiilimasti läheduses. Vähemalt paigaldada ohust teavitavad infotahvlid, kus oleks viidatud ka lähimatele ohututele ülekäigukohtadele. Sama ettepanek tehti piirkonnakogu poolt vallavalitsusele ka veebruaris 2020. Kuna olukord isetekkeliste ülekäigukohtade osas on endine, teeb piirkonnakogu sama ettepaneku uuesti.
Vallavalitsuse vastus: antud tähelepanek Eesti Raudteele edastatud käesoleva aasta kevadel, kuid Eesti Raudtee pole sellele vastanud. Isetekkeliste ülekäigukohtade kasutamine ei ole lubatud, Eesti Raudtee lahendab selle tõenäoliselt raudtee tarastamisega.

Varesekolooniad Elva linnas – linnakodanikku huvitas, kas selle probleemiga on vallavalitsus tegelenud ning milliste otsusteni jõutud. Teha vallavalitsusele järelepärimine antud teema osas, et uurida, kas vallavalitsusel on valminud konkreetne tegevusplaan, kuidas varesekolooniaid linnakeskkonnast eemale peletada.
Vallavalitsuse vastus: Oleme küsinud arboristilt hinnapakkumine vareslaste pesade lõhkumiseks, kui hinnapakkumised on laekunud, saab vallavalitsus otsuse teha, kas see investeering on otstarbekas.

Mahlamäe kergliiklusteed

Teha vallavalitsusele ettepanek teha korda ja turvaliseks Jõe tänava sild ning tagada regulaarne ja aastaringne hooldus kogu Jõe tn kergliiklustee ulatuses kuni Mahlamäe tänavani.

Teha vallavalitsusele järelepärimine, kas vallal on kaardistatud linna kergliiklusteede võrgustik ning tehtud tegevusplaan/strateegia nende hooldamiseks, olemasolevate teede uuendamiseks ja uute planeerimiseks.
Vallavalitsuse vastus: Jõe tn silla parandus on tellitud ja lisatud tööplaani, metallosade värvimine planeeritakse kevadesse. Novembri jooksul lõigatakse Mahlamäe tn ja Jõe tn vahelise metsatee äärest võsa, et tagada tänavavalguse levik. Olemasolevatel vallale kuuluvatel kergliiklusteedel on hooldus tagatud vastavate lepingutega va isetekkelised metsateed jms.

Arutelu Arbimäe asumi esindaja määramise osas
Arutleti, kas piirkonnakogu saab ise määrata asumitele esindajaid, milledele ei saanud esindajad määratud piirkonnakogu loomise hetkel. Või on see pädevus üksnes vallavalitsusel, sest piirkonnakogu statuut p.4 ütleb, et „Asumite esindajate valimised korraldab vallavalitsus.“

  • Uurida vallavalitsuselt täpsemalt asumitele esindajate määramise protsessi kohta ning kas soovi avaldanud elanikku saaks määrata Arbimäe asumi esindajaks.

Vallavalitsuse vastus: vallavalitsus jagab oma infokanalites infot, et Elva piirkonnakogu soovib leida Arbimäe asumist esindajat piirkonnakogusse. Kõik, kes soovivad end kandidaadina üles seada, esitavad vallavalitsusele allkirjastatud sooviavalduse. Esindaja valimiseks kutsutakse vallavalitsuse eestvedamisel kokku Arbimäe asumikoosolek, kus valitakse esindaja laekunud sooviavaldajate seast.

Muude jooksvate teemade arutelu

  • Endiselt ei ole paigaldatud piisavalt prügikaste Peedu kergliiklustee äärde, aga on puudu neid ka Kesk tänaval.
  • Teha vallavalitsusele ettepanek paigaldamaks täiendavaid prügikaste linna, näiteks pinkide kõrvale, aga ka nende vahelistele aladele.
    Vallavalitsuse vastused: Kesk tn on prügikastid paigaldatud vastavalt projektile ja pole vajadust nende lisamiseks. Peedu kergliiklustee juurde on samuti prügikastid plaanis paigaldada.

ELVA tähed linna sissesõidu juures – turunduslikult väga hea idee, kuid praeguste vineerist tehtud tähtede asemel võiks paigaldada ilmastikule vastupidavamast materjalist tehtud tähed ning lisada ka valgustus. Kaaluda tähtede asukohana mõnda muud ligipääsetavamat asukohta, et inimesed saaksid turvaliselt auto tee ääres kinni pidada ning tekiks võimalus võtta hetk pildistamiseks koos ELVA tähtedega.Teha vallavalitsusele ettepanek paigaldada ilmastikule vastupidavamast materjalist tehtud ELVA tähed ja valgustus.
Vallavalitsuse vastus: Paigaldatud ELVA tähed on tehtud vastupidavast metallist ning kaetud mitmete kaitsvate värvikihtidega. Valmistajaks Elva ettevõte Varbert OÜ. Iga ELVA täht on eraldiseisev, mis annab võimaluse neid erineval moel kasutada. Samuti on plaanis tähtede asukohti muuta, kui oleme leidnud selleks sobiva asukoha ning kokkulepped maa kasutamiseks on tehtud. Ka valgustuse mõtet on arutatud ning võimalusel see lisatakse.

Postipoiste hoone – arutelu käigus tunti huvi, kas vald on leidnud otstarbe ajaloolisele hoonele.
• Teha vallavalitsusele järelepärimine ajaloolise Postipoiste hoone edasiste plaanide ja võimaliku otstarbe osas.
Vallavalitsuse vastus: Hoone on kaasomandis ning Elva vallavalitsusel ei ole seoses selle hoonega plaane. Oleme otsustanud ühe võimalusena vallale kuuluva hooneosa müüki panemist.

Piirkonnakogu kommunikatsioon – meie tähelepanu pöörati asjaolule, et piirkonnakoguga ei ole lihtne ühendust saada. Valla kodulehele Kogukonnad> Piirkonnakogud on lisatud umbes viimase aasta jooksul piirkonnakogude esimeeste e-posti aadressid, kuid elanikud ei ole sellest teadlikud. Piirkonnakogudel võiksid olla eraldiseisvad meiliaadressid, kuhu saaks lisada hetkel piirkonnakogusse kuuluvate liikmete e-posti aadressid ning mille kaudu saavad vajalikku infot elanikud saata otse esindajatele. Täiendavalt võiks piirkonnakogu teha koosolekute järgselt kokkuvõtteid otsustest ja vallavalitsusele tehtud ettepanekutest/järelepärimistest ning kokkuvõtteid jagada läbi kohaliku meedia: Elva Elu, Elva Uudised, Vallaleht. Kui Vallavalitsuselt saabuvad vastused-tagasiside meie esitatud
ettepanekutele, saame ka neid eraldi elanikeni kommunikeerida.
• Teha vallavalitsusele ettepanek moodustada piirkonnakogudele eraldiseisvad meiliaadressid ning neid kontakte paremini elanikele kommunikeerida.
Vallavalitsuse vastus: valla kodulehel saame jagada piirkonnakogu liikmete e-posti aadresse ja kontakte. Kui piirkonnakogu soovib koosolekute kokkuvõtteid meedias avaldada, siis selleks on neil võimalus olemas. Vajadusel saame luua piirkonnakogu liikmete omavahelise suhtlemise
lihtsustamiseks Elva piirkonnakogu liikmete meililisti.

Toomas Laatsit

Elva linna piirkonnakogu esimees

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X