Elva linn

ELVA LINNA PIIRKONNAKOGU 12. VEEBRUARI ARUTELU KOKKUVÕTE

Elva linna piirkonnakogu kogunes ligi kümmet päevakorrateemat arutama 12. veebruaril.  Olulisemad seisukohad ja ettepanekud vallavalitsusele sellest mitmetunnisest arutelust.

ELVA JÄÄTMEJAAM

Uue jäätmejaama asukohaks on planeeritud Elva linna ääres asuvat senist kompostiplatsi (veepuhastusjaama juures), mis asub Palu teel. Selle rajamiseks valmistatakse ette rahataotlust. Uues jäätmejaamas saavad vastuvõtutöötajale olema paremad tingimused, sh soojak, pesemisvõimalused.

ETTEPANEKUD. Muuta Elva linna Puiestee tn katlamaja juures asuva jäätmejaama lahtiolekuaegasid nädalavahetusel selliselt, et laupäeval oleks jäätmete äraandmine võimalik kauem kui kella 15:00ni ning jäätmete vastuvõtt toimuks ka pühapäeviti. Säilitada tuleks kogumispunktide näol jäätmete kogumise võrgustik. 

Planeeritava uue jäätmejaama asukoht Elva linna servas Palu teel. Kaart: Google Maps

PRÜGIMAJANDUS – NN KOLLASTE PRÜGIKOTTIDE TEENUSE TOIMIMINE

Elanikele tuleks rohkem tutvustada kollaste prügikottide teenust ja selle võimalusi. Tutvustada seda nii voldiku näol, kui ka läbivalt valla sotsiaalmeediakanalites, kodulehel ja äpis.

OHUTUSE TAGAMINE ISETEKKELISTEL RAUDTEE ÜLEKÄIGUKOHTADEL

Juba aastaid või aastakümneid on inimesed harjunud käima üle raudtee selleks mitte ettenähtud kohtadest. Nendeks kohtadeks on: (1) Elva Gümnaasiumi Puiestee tn õppehoone tagant üle Pargi tn viiv jalgrada; (2) Jaani tn üle Pargi tn; (3) mobiilimasti läheduses.

Isetekkelised raudteeületuskohad Elva linnas. Kaart: Google Maps

Vaata täpsemat kaarti alljärgnevalt lingilt:

https://drive.google.com/open?id=1Rix4W6l61qFxMVG_iRKS7nYeC0O3Fw8j&=sharing

Tehti ettepanek koostöös Eesti Raudteega tagada elementaarsed turvatingimused isetekkeliste ülekäigukohtade juurde. Vähemalt paigaldada ohust teavitavad infotahvlid, kus oleks viidatud ka lähimatele ohututele ülekäigukohtadele.

PUUDE RAIELOA ANDMINE

Tihedamini ja julgemalt kaasata eksperte raielubade väljaandmisel. Veenduda raieloa põhjendatuses.

PÕLLU-KRUUSA PARKMETSA HOOLDAMISE VAJALIKKUSEST

Selgus, et heakorra- ja keskkonnaspetsialistidega on käidud parkmetsa olukorda vaatamas. Kruusa asumiseltsi sõnul oleks vajalik pidev ala hooldamine ja korrastamine.

SUURED LAGERAIED ELVA LINNA LÄHIPIIRKONNAS

Omavalitsus võiks rohkem jälgida ja piirata linna lähipiirkonnas suurte lageraiete teostamist. Keskkonnaameti siinse piirkonna spetsialist võiks kooskõlastada omavalitsusega piirkonna suuremad laigeraied.

Elva linna lähedane lageraie Tartumaa Tervisespordikeskuse tagan parkimisplatsi lähedal. Foto: Marju Silvet

VEREVI RANNA DETAILPLANEERINGU OSAS SEISUKOHA MOODUSTAMINE AVALIKUKS ARUTELUKS

Piirkonnakogu ühtne seisukoht Verevi rannaala detailplaneeringu osas: piirkonnakogu ei ole detailplaneeringu kehtestamise poolt sellisena, nagu see täna on esitatud.

Peamisteks põhjusteks detailplaneeringu mittepooldamiseks on:

  1. planeeritud hoone asukoht on vale.
  2. puudub ohutu hajumisruum.
  3. planeeringu vastuvõtmisel kaob liiga kõrge hoone tõttu vaade Verevi järvele ja rannale.
  4. väheneb väärtuslik liivaala.
  5. hoone ehitamine on tänastes planeeringus toodud tingimustel majanduslikult ebaotstarbekas (liialt väiksele alale tahetakse ehitada liiga mitmetahuliste funktsioonidega hoone, mis saab olema kokku pressitud, praegune ala on võimalike edasiarenduste osas perspektiivitu).
Artes Terrae OÜ poolt loodud fotomontaaž kavandatava hoone mahu illustreerimiseks (Verevi järve ja rannaala DP KSH aruande väljavõte)

Ujula peaks olema rajatud sümbioosis muu eluga. Ujulahoone võiks rajada spordihoone kõrvale või järve teisele kaldale, lõunakaldale (mitte praeguste palliplatside asemel, vaid pigem senise roheala asemele, ulatudes osaliselt järvele). Piirkonnakogu peab vajalikuks rõhutada, et ujula vajalikkuses Elva linnas ei kahtle ükski asumi esindaja. Samuti ei kahelda rannaala korrastamise ja kaasajastamise vajalikkuses.

Verevi lõunakallas. Foto: Toomas Laatsit

TEEKATTEMÄRGISTUS JA VALGUSTUS KESK TÄNAVAL  JA SELLE LÄHIÜMBRUSES

Kesk tn on juba teekattemärgistus ja ülekäigurajad kulunud. Pargi tänavale sõites ei ole ülekäigurajal ja selle läheduses olevad jalakäijad piisavalt nähtavad. Vajalik oleks täiendav valgustus. Paigaldada kesklinna piirkonnas igale ülekäigurajale valgustus.

Elva linna piirkonnakogu poolt piisava valgustuse puudumise pärast ohtlikuks peetav jalakäijate teeületus koht Kesk ja Pargi tn ristumiskohal. Aluskaart: Maa-amet

PARKIMISKORRALDUSEST ELVA GÜMNAASIUMI TARTU  MAANTEE KOOLIMAJA EES

Hommikuse tipptunni ajal on liiklus väga tihe ning laste jaoks ebaturvaline. Arbimäe poolt tulijad teevad koolimaja ees Tartu mnt-l tagasipöörde, kuigi seal on pidev sõidusuundi eraldav joon. Parkimine hommikul väga tihe ning kuna autosid pargitakse diagonaalis, siis parkimiskohtadelt välja tagurdamine on ohtlik, kuna ei näe ülejäänud liiklust piisavalt hästi.  Liiklusmärk parkimise keelamiseks Tartu mnt äärde (tööpäevadel hommikusel kellaajal). Peatumine/parkimine lubada paralleelselt Tartu mnt-ga, mitte risti/viltu. Alternatiivsed parklad parkimiseks on ka peagi valmiv spordihoone parkla või teised lähedalasuvad parklad.

Elva linna piirkonnakogu näeb ette, et hommikusel tipptunnil, mil paljud lapsevanemad toovad lapsi autoga kooli juurde, peaks olema parkimine keelatud ja peatumine võiks olla lubatud üksnes Tartu maanteega paralleelselt. Seeläbi võiks olla tiptunniliiklus sujuvam ja ohutum. Aluskaart: Maa-amet

KAASAVAST EELARVEST ELVA VALLAS

Praegune kaasava eelarve protsess on tasakaalust väljas ning linna ümberkaudsete piirkondade ideed ei pääse võidule. Elva linna Piirkonnakogu leiab, et kogukonna arengut toetaks see rohkem, kui näiteks iga piirkonna kõige populaarsem idee saaks ka kaasava eelarve raames rahastuse. Ettepanekuna soovitati kaasava eelarve statuudi muutmist selliselt, et iga piirkonna enim hääli saanud idee saaks rahastuse, vastavalt proportsioonidele, mis kokku on lepitud.

Elva linna Piirkonnakogu 12. veebruari täies mahus koosoleku protokolliga on võimalik tutvuda alljärgnevalt.

Elva linna piirkonnakogu aseesimees Maarja-Liisa Maasik
Elva linna piirkonnakogu esimees Toomas Laatsit

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X