KogukondKohalik Võim

Elva Piirkonnakogu pakub Verevi hoonestusalaks järve lõunakallast

Mõned teemad Elva Piirkonnakogust

4. juunil toimunud Elva Piirkonnakogu päevakorra punkte oli seekord neli, neist kõige pikemalt arutletud teemadeks oli kaseekord Verevi rannaala detailplaneering ja Elva haigla laiendusega seonduv. Piirkonnakogust võtsid osa kõigi Elva linna asumite esindajad, puudus üksnes Kadaka asumi esindaja koosoleku aja
mittesobivuse tõttu.

VEREVI RANNAALA DETAILPLANEERING JA SELLE ESKIISLAHENDUS

Arutleti elanike murekohtade üle, mis planeeringu käigus tekkinud on ja mis eskiislahendust
tutvustaval arutelul esile tõsteti. Piirkonnakogu oli eskiislahendust tutvustaval arutelul 23.mail mitme
liikme näol esindatud.

Muret valmistas 20+ puu kadumine ja mõju sealsele looduslikule keskkonnale. Piirkonnakogu jõudis
arutelu tulemusena koosolekul ühtsele järeldusele, et Verevi rannaala ei ole sobilik ujula asukohaks.
Muret valmistas liikmetele ka see, et justkui kartuses kaotada seni ainukest potentsiaalset investorit,
on omavalitsuse juhid nõustunud ujula planeerimiseks Verevi rannaalale, kuigi on tunnistanud, et ka
nende arvamusel, ei ole see ujula asukohaks parim võimalus. Ebaselgeks on jäänud ka pikaajalisem
finantsplaan.

Piirkonnakogu nentis, et kuigi ujula/spaa-hotelli rajamiseks rannaala ei sobi, siis vajab Verevi
rannaala hädasti kaasajastamist ja korrastamist ning sealjuures ka toimivat rannahoonet koos sinna
juurde kuuluvaga. Olemasolevad ujumispurded on vananenud, puudub korralik rattaparkla ning
talvisel ajal pole piisavat valgustust kelgumäel ja uisuplatsil.

Eelnevast arutelust tulenevalt otsustati teha Elva Vallavalitsusele järgmised ettepanekud Verevi
rannaala detailplaneeringu ja selle eskiislahenduse osas, mis on kirja pandud eelistuse järjekorras:

1. Planeerida Verevi rannaalale üksnes funktsionaalne rannahoone, leides ujulale
paremini sobiv asukoht väljaspool rannaala.

Piirkonnakogu näeks ujula parima võimaliku asukohana rajatava spordihoone piirkonda, kuivõrd
peamiseks ujula sihtgruppideks saavad olema koolinoored ja teised (hobi)sportlased. Spaa-hotelli
rajamise ideed peeti piirkonnakogu poolt ambitsioonikamaks ning nähti parima võimaliku
asukohana sellele Arbi järve äärset kinnistut, kus varasemalt asus vana kultuurimaja.
Väljapakutud piirkond pakuks samuti spaa-hotelli külastajatele vaadet kaunile Arbi järvele,
ooleks atraktiivsem linnasüdame kaasajastamise projekti lõppemise järel ning palju mugavamalt
ligipääsetav kui saabuda Elvasse rongiga.

2. Muuta võimalusel Verevi rannaala detailplaneeringut selliselt, et hoonestusala
planeeritaks senise Verevi järve idakalda asemel lõunakaldale.

Piirkonnakogu leidis, et hoonestusala asukoha muutmine Verevi rannaala piires jätaks alles
senise otsevaate Tartu maanteelt kaunile Verevi järvele ja rannale, kuid võimaldaks Verevi järve
vaadet nautida ka uuest rannahoonest ja ujulast. Selle lahenduse puhul ei väheneks kasutatavat
liivast rannaala, mahutades jätkuvalt palju külastajaid. Nähti vajadust rajada bussiparkla
(tellimusvedudele), kus bussid saavad parkida seni, kuni koolinoored või teised külastajad ujulas
viibivad.

3. Säilitades detailplaneering hoonestusalaga järve idakaldal, tuleks leida parim
arhitektuuriline lahendus, et vältida „seina“ tekkimist, läbi mille kaoks täielikult vaade Tartu
maanteelt Verevi järvele.

Eelistuste järjekorrast väljaspool tegi piirkonnakogu Elva Vallavalitsusele ettepaneku ka selles osas,
et kui jõuab kätte aeg valida parimat arhitektuurilist lahendust (nii rannahoonele kui ka ujulale),
tuleks lõppvooru pääsenud arhitektuurilised lahendused panna rahvahääletusele ning rahvahääletuse
tulemused oleksid oluliseks täiendavaks hindamiskriteeriumiks konkursi võitja valimisel.
Piirkonnakogu pidas oluliseks välja tuua, et olenemata, kas Verevi rannaalale uus rannahoone
tulevikus rajatakse ning kas see rajatakse koos ujulaga või ilma, tuleb omavalitsusel leida eelarvelisi
vahendeid, et olemasolevad ujumispurded oleksid terved ja ujujatele ohutud, parkimine oleks parimal
võimalikul moel korraldatud selliselt, et häiriks minimaalselt muud sõidukite ja jalakäijate liiklust
Tartu maanteel ja Järve tänaval ning oleks ohutu, rannas oleks tagatud rannavalve teenus, hooldatud
liivarand ja pallimänguplatsid ning puhas järvevesi.

ELVA TERVISEKESKUSE DETAILPLANEERING

Arutleti kogukonnas kerkinud murekohtade üle, mis Elva tervisekeskuse planeeringu algatamisega on
üles kerkinud. Enim valmistab elanikes muret juurdeehituse kõrgus ja liikluskoormuse kasv ning
Supelranna 17 elanike heaolu. Piirkonnakogu tutvus planeeringu dokumentide ja joonistega ning otsustas teha Elva Vallavalitsusele alljärgnevad ettepanekud:

1. Planeeringu käigus tuleks leida Supelranna 17 elanikele inimlik lahendus, et nende heaolu Elvas säiliks, kuivõrd nimetatud kinnistu piirneks igast küljest planeeringu alaga. Vajadusel pakkuda asenduselamukrunti või muud kompromisslahendust, näiteks autotulede tuppa paistmise piiramiseks (kõrg)haljastuse abil.

2. Piirkonnakogu nägi, et tervisekeskuse rajamisega kaasneb oluliselt liikluskoormuse kasv Supelranna ja Ujula tänavatel ning seetõttu teeb ettepaneku muuta Supelranna tänav kahesuunalise liiklusega tänavaks Tartu maantee ristmikust kuni haiglahoone sisehoovi sissesõiduteeni. Supelranna tänav on viidatud kohas piisavalt lai kahesuunaliseks liikluseks. See looks haiglat/tervisekeskust külastavatele inimestele parima võimaluse keskuseni jõudmiseks ja sealt ära sõitmiseks ja aitaks leevendada liikluskoormuse kasvu Ujula tänaval ja ülejäänud Supelranna tänaval.

JOOKSVAD KÜSIMUSED

  • Otsustati, et Elva Piirkonnakogu esindab laulu- ja tantsupeo tule teekonnal Peedu asum.
  • Kas Elva Piirkonnakogu võiks Elva Vallavalitsusele teha ettepaneku toetada Elva Postipoisi
    väljaandmise jätkamist?

Piirkonnakogu liikmed nägid küll ohtu, et teatud grupi elanike seas, eelkõige vanemaealiste elanike,
kes on seni harjunud kogu oma info Elvas toimuva kohta saama Elva Postipoisist, võib edaspidi
tekkida infosulg ning sõltumatu sõna levimine saab olema edaspidi piiratum, siis ei leidnud antud
ettepanek konsensuslikku otsust ning piirkonnakogu Elva Vallavalitsusele ettepanekut toetuse
leidmiseks ei tee.

Elva linna piirkonnakogu hindas kõrgelt Elva Postipoisi pikaaegset panust ajakirjanduse loomisel
Elvas ja loodab, et otsus lehte mitte enam välja anda, ei ole jäädavalt lõplik.

Pöörata Elva Vallavalitsuse tähelepanu asjaolule, et elanikud ei näe muutusi prügimajanduse korraldamisel, eelkõige ei ole lubatud täiendavaid prügikaste paigaldatud Peedule kergliiklusteele ja pakendikonteinerid ajavad üle (temaatikat arutelti ka eelmises piirkonnakogus 11.04.2019). Otsustati teha Elva Vallavalitsusele ettepanek jagada vallaelanikele infovoldikuid valla prügimajanduse korralduse ja eramajadele mõeldud tasuta „kollase pakendikoti“ teenusega liitumisvõimaluste tutvustamiseks.

Elva linna piirkonnakogu aseesimees Maarja-Liisa Maasik
Elva linna piirkonnakogu esimees Toomas Laatsit

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X