ArvamusKohalik Võim

Maano Koemets: Elva vallavolikogu esimese koosseisu tööst 2017-2021

Elva vallavolikogu esimene koosseis on oma sisulise töö tänaseks lõpetanud. Esimese koosseisu volitused algasid 24. oktoobril 2017 ja need lõppevad peale uue koosseisu volikogu liikmete registreerimist valla valimiskomisjoni poolt. Enne uue koosseisu töö algust on õige hetk, et kokku võtta senise volikogu töö. Volikogu töö toimub istungite vormis läbi otsuste vastuvõtmise ja määruste kehtestamise. Volikogu töö hulka kuulub ka töö komisjonides ja erinevate ettekannete  ärakuulamised volikogu istungitel. Volikogu liikme töö on ka valijatega kohtumine ja elanike küsimustele vastamine. Volikogu liikmetel on suur vabadus ise sisustada oma tööd volikogus, otsustada, millistest komisjonidest osa võtta, milliste teemadega süvenenumalt tegeleda, kuidas hääletada. 

Kokku toimus nelja aasta jooksul 45 volikogu istungit, kus tehti kokku 250 otsust ja kehtestati 132 määrust. Esimene otsus tehti 30. oktoobril 2017 ja see oli volikogu aseesimehe valimine. Viimane otsus tehti 20. septembril 2021 ja see oli Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus nime ja põhikirja muutmine. Ligikaudu 70 otsust 250-st olid otseselt seotud volikogu enda ja vallavalitsuse töökorralduse küsimustega, ülejäänud otsused olid seotud väga erinevate teemadega, kinnisasjade võõrandamisest kuni tunnustuste andmiseni.

Volikogu istungite tööaeg oli kokku 120 tundi. Kõige lühem istung kestis 30 minutit ja kõige pikem 4 tundi ja 25 minutit. Keskmine istungi aeg oli 2 tundi ja 40 minutit. Istungi päevakordadesse on kokku esitatud 509 punkti, millest 393 on olnud määruste ja otsuste eelnõud ning 96 erinevad ettekanded. Kõige lühem istungi päevakord on olnud 3-punktiline, seda on olnud kolmel korral. Kõige pikem päevakord koosnes 24 punktist. Üle 20 punktiga päevakordi esines neljal korral. Keskmine päevakorrapunktide arv selle koosseisu istungitel oli 11 punkti ühe istungi kohta. Istungid toimusid erinevates asukohtades, kuid kõige enam vallamajas (27 korral), kus volikogu istungite läbiviimiseks sisustati volikogu vajadustele vastavalt ruum. Istungid on toimunud ka kõigis valla piirkondades ja kaheksal korral ka ainult virtuaalsena veebikeskkonnas Zoom. Alates 2018. aasta septembrist on kõik istungid toimunud elektroonilises hääletuskeskkonnas VOLIS, mis võimaldab ka osalemist väljaspool istungi asukohta.

Volikogu võtab õigusaktidena vastu määruseid ja otsuseid. Õigusaktide koguarv 382 on märkimisväärne number. Kuna tegemist oli uue valla esimese volikoguga, siis võib öelda, et selle volikogu esmane ülesanne oli korrastada valla tegutsemise õiguslikud alused, luua tegutsemisvõimeline vallavalitsus ning kinnitada arengusuunad. Ülesanne ei olnud lihtsalt kehtetuks muuta kuue ühinenud omavalitsuse õigusaktid, vaid nende asemel vastu võtta uued määrused ja otsused. Iga õigusakt on oma sisult ja ka mahult erinev, aga nende koostamine on kindlasti rätsepatöö. Olenevalt õigusaktist võib selle koostamine ideest kuni kehtestamiseni võtta mitmeid nädalaid või isegi kuid aega. Õigusaktide koostamise puhul on oluline kogu protsess tervikuna, mitte ainult volikogus hääletamine. Oluline, kuid vahest teenimatult varju jääv roll õigusaktide koostamisel on valla ametnikel, vallavalitsuse liikmetel, volikogu komisjonidel, aga kindlasti ka avalikkuse arvamusel. Volikogu õigusaktide puhul on kõigil õigus kaasa rääkida ja oma arvamus esitada. Iga arvamusega peab tutvuma ja seda võimalusel ka arvestama. Samas lasub lõplik otsustusvastutus ikkagi rahva poolt valitud volikogu liikmetel, kes peavad nende laual oleva eelnõu osas tegema valiku, kas olen poolt, vastu, erapooletu või otsustan jätta oma arvamuse üldse väljendamata. Nelja aasta jooksul jäi volikogu istungile esitatud eelnõudest vastu võtmata ainult üksteist otsuse eelnõu. 

Volikogu töö on üks kõige avatumaid osasid omavalitsuse igapäevatöös. On ju selge et vallavalitsuse ja kõigi tema osakondade töö ei saagi olla avalik tulenevalt juba isikuandmete kaitsest.  Volikogu istungid on avalikud, neid on võimalik külastada kohapeal, otseülekandes vaadata või hiljem järele vaadata. Volikogus hääletamine on enamasti avalik (välja arvatud isikuvalimised) ja ka volikogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik. Selleks, et iga inimene saaks ülevaate volikogus toimuvast koostatakse iga istungi eel eelinfo ja hiljem ka kokkuvõte, kus on lühidalt ja arusaadavalt kirjas, mida otsustati. Volikogu otsuste ja määruste eelnõud on avalikkusele kättesaadavad hetkest, kui need suunatakse volikogu komisjonidele arutamiseks ja vajadusel saadetakse eelnõu avalikule konsultatsioonile või piirkonnakogule arvamuse andmiseks.

Neli aastat volikogu juhina on olnud vastutusrikas, põnev, aga vahetevahel ka närvesööv kogemus. Kindlasti on volikogu töös asju, mille muutmist võiks uus volikogu koosseis läbi arutada. Näiteks volikogu komisjonide koguarv võiks olla väiksem ja koosolekute toimumisaeg ei tohiks olla liiga hilistel õhtutundidel. Samas võiks komisjonid toimuda iga kuu kindlatel nädalapäevadel-kellaaegadel, nii oleks komisjoni liikmetel parem komisjoni koosolekuid oma igapäevatööga ühildada. Volikogu eestseisuse roll tuleks uuesti läbi arutada, kas sellisel kujul on igakuine koosolek vajalik või saaks seda päevakorra arutamist lihtsamalt läbi viia. Tehnilises mõttes vajavad ka volikogu helitehnika ja hääletusvahendid uuendamist. Aga need on juba uue volikogu ja vallavalitsuse ühised arutlusteemad. 

Esimene koosseis on oma töö lõpetanud. Õigusaktid ja protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist, ülekanded leiab Elva valla Youtube kanalilt. Tänan kõiki, kes on panustanud oma aega ja teadmisi vallavolikogu ning komisjonide töös. Tarkust, positiivsust ja otsustamisjulgust järgmisele volikogu koosseisule.

Maano Koemets
Elva Vallavolikogu esimees 2017-2021

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X