HaridusKogukondKohalik VõimMääratlemata

Lasteaed Murumuna hoolekogu palub vallavolikogul ja vallavalitsusel enda tööd korrigeerida

Eelmisel nädalal Elva Vallavolikogus arutlusel ja hääletusel olnud päevakorrapunkt Elva lasteaedade ühendamisest sai pärast pikka arutelu volikogu poolt vastu võetud häältega 14-13. Lasteaed Murumuna hoolekogu soovib nüüd, et volikogu vaataks otsuse üle, kuna hääletusele eelnenud arutelu tugines hoolekogu liikmete arvates vallavalitsuse poolt esitatud valefaktidele.

Elva Elu avaldab hoolekogu liikmete pöördumise muutmata kuju, täies mahus:


Hoolekogu pöördumine

Elva lasteaed Murumuna hoolekogu liikmete pöördumine Elva vallavolikogu poole Elva linna lasteaedade tegevuse ümberkorraldamise küsimuses.

29.05.2023

Elva lasteaed Murumuna hoolekogu liikmed avaldavad, et 22.05.2023 volikogu koosolekul abivallavanema poolt välja öeldu nagu lasteaedade ühendamise vastu on ainult üks lapsevanem, ei ole korrektne. Vastu on Elva lasteaed Murumuna kõik hoolekogus olevad lapsevanemad ning meile teadaolevalt ka suur hulk lapsevanemaid.

Vallavalitsuse eeldus, et ühendamise kommunikatsiooni eest vastutavad hoolekogu liikmed tekitab küsimusi, kas või milliseid materjale vallavalitsus hoolekogu liikmetele jagas, et hoolekogu liikmetel oleks olnud üldse võimalus lapsevanematele informatsiooni protsessi kohta edastada ja kas oluliste otsuste kommunikatsiooni eest on adekvaatne panna vastutus hoolekogule või on see vallavalitsuse ülesanne?

Elva lasteaed Murumuna hoolekogu liikmed leiavad, et vastutuse antud küsimuses nende õlule panemine ei ole vallavalitsuse poolt korrektne käitumine. Ühtse kommunikatsiooni edastamine lastevanemateni on valla ülesanne, sest kui iga hoolekogu liige hakkab oma arusaamist oma rühmale edastama tekib sellest suurem hägu kui selgus. Lisaks, enne seletuskirja nägemist ei olnud konkreetselt keegi öelnud, et mis ajaraamistikus ja mis tegelikult juhtuma hakkab ning miks. Millise info edastamist siis vald täpsemalt hoolekogu liikmetelt eeldas?

Hoolekogu liikmed ei ole haridusvaldkonna töötajad, nad on lihtsalt lapsevanemad ja neil on teised töökohad kus neid ja nende tegemisi igapäevaselt vajatakse. Oluline on märkida, et peale ühtegi kaasamisseminari ei jõudnud koosviibimiste kokkuvõte või protokoll hoolekogu liikmete postkasti, mida kaasamise puhul eeldaks. Lisaks, kui mõnele koosviibimisele kohale ei jõudnud, siis seal arutatu kohta info kadunuks jäigi.

Kaasamisseminar etteantud küsimuste ja vastusevariantidega ei tekitanud hoolekogu liikmetes tunnet, et nad oleksid saanud kaasa rääkida.

Jaanuaris toimunud kaasamisseminarile tulid hoolekogu liikmed üsna avatud mõtlemisega ja lootsid kuulda, mida keegi arvab või mis üldse toimub. Töö toimus etteantud küsimuste formaadis, erinevate stsenaariumite plusse ja miinuseid panid kirja valla poolt määratud inimesed, laudkondadesse olid inimesed jagatud ette määratult.

Murumuna hoolekogu liikmetele jäi mulje, et ette antud formaat ei võimaldanud avaldada arvamust olukorra suhtes, vaid pigem räägiti hüpoteetilistest olukordadest. Lisaks, olid enamus meist kohale tulnud teadmisega, et arutatakse Järve lasteaia liitmist Murumuna või Õnneseenega. Vestlus aga viidi üsna kergete küsimustega ja pinnapealse aruteluga. Hoolekogu tundis sellelt koosolekult lahkudes, et meid on lollitatud ja kogu stsenaarium oli ette kirjutatud enne meie ruumi sisenemist.

Faktiviga seletuskirjas: Heiki Hansen ei käinud kunagi Murumuna hoolekoguga ühendamisest vestlemas

Veebruaris 2023 toimus tõesti hoolekogu kohtumine Heiki Hanseniga, kuid teemaks ei olnud lasteaedade ühendamine nagu seletuskiri väitis, vaid Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määruse nr 9 “Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine. Ühtegi lauset lasteaedade ühendamisest ei vahetatud ja sellest tulenevalt see punkt seletuskirjas ei ole korrektne ning tõstatab küsimuse, et kas Õnneseene hoolekoguga seda vestlust peeti ja kui peeti, siis miks Murumuna hoolekoguga sellel teemal avatud arutelu läbi ei viidud.

Elva vallavalitsus on korduvalt välja toonud, et erinevad kaasamisseminarid on toimunud, kuid nende seminaride koosseis ning sisu vajab täiendavat analüüsi.

Elva vallavalitsus on välja toonud, et alates jaanuarist on toimunud aktiivsed arutelud ja kõiki osapooli on kaasatud. Me ise ei jõudnud kõikidele koosviibimistele, aga nendele kuhu jõudsime räägiti vähem faktidest ning rohkem ideedest, mis meile tunduvalt ei peaks olema eesmärgiks. Ning millele printsiibis on keeruline vastu vaielda. Lisaks sooviks aru saada, et kas seminaridel osalejad olid enamuses vallavalitsuse töötajad ehk kas osalejatele oli tagatud võimalus öelda

välja oma päris mõtteid või tuli neid esitada formaadis, mis on sobilik tööandjale, Elva vallavalitsusele? Kas vastulauseid üldse kuulati või oli tegemist rohkem teavitava formaadiga?

Murumuna hoolekogu on ühendamise vastu, sest hüpoteetiliste kasude kõrval toob ühendamine Murumuna lasteaia jaoks kaasa selged ja vältimatud negatiivsed aspektid, milliseid ei ole vallavalitsus analüüsinud ja välja toonud, kuid mida neilt siiski eeldaks.

Elva lasteaed Murumuna hoolekogu esindajad on Elva lasteaedade liitmise vastu kuna ükski seletuskirjas välja toodud positiivsetest aspektidest ei muuda meie laste või Murumuna õpetajate jaoks midagi lihtsamaks, selgemaks või kergemaks. Vastupidi, me näeme hulka kitsaskohti:

 1. Juhtimine nihkub õpetajatest kaugemale ja kaob senine lähedane ning usalduslik suhe juhiga. Vähenenud usalduslikkuse kontekstis liigub info aeglasemalt ja erinevad väiksed probleemid eskaleeruvad suurteks enne kui keegi nendega tegelema hakkab. Selle tagajärjel kaotavad ennekõike lapsed ja nende vanemad.
 2. Uue meeskonna tervikuks ehitamine võtab aega. Hetkel on Murumunas kõik toimiv. See lõhutakse ära ja luuakse uus ilma selge vajaduseta ja sellega garanteeritakse vähemasti aasta uue meeskonna sissetöötamiseks ebakindlat perioodi õpetajate jaoks, mis pole võimalik, et ei kandu mingis formaadis edasi lastele. Laste esimesed 5 eluaastat on äärmiselt olulised, et nad oleksid turvalises, stabiilses ja hoitud õhkkonnas.
 3. Ühendamise eesmärk jaanuaris oli, et tekitada majanduslik kokkuhoid. Hetkel on selgelt näha, et seda kokkuhoidu ei ole tulemas. Vastupidi, ette on nähtud, et üks koht kaotatakse, aga luuakse kaks uut ning tõstetakse juhtide palkasid. Hoolekogu on seisukohal, et kui ei saavutata majanduslikku kasu, siis hüpoteetiliste parenduste tegemiseks on ka teisi viise kui pikaajaliste ja head tööd teinud inimeste koondamine ning õpetajates, lastes ja lapsevanemates ebakindluse tekitamine.
 4. Pikk suvine puhkus on olnud üks konkurentsieelis, miks paljud inimesed töötavad lasteaias. Uuele süsteemile minek kaotab konkurentsieelise, aga seletuskiri nimetab seda paindlikkuse saavutamiseks. Hoolekogu soovitab vallavalitsusel õpetajate käest sisendit küsida, mida nemad paindlikkuseks ja motivatsiooniks peavad enne kui hakatakse looma väärtusi mida keegi tellinud ei ole.

Elva vallavalitsus on toonud välja suure hulga võimalusi, mis majade ühendamine loob, kuid ei ole toonud välja, kas keegi tunneb nende võimaluste järgi ka reaalset vajadust ja kui tunneb, siis kas nende võimaluste realiseerimine ühendamise korral on kuidagi rohkem võimalik kui see on seda praegu?

Mis seis on hetkel:

 • Ühiseid koolitusi tehakse lasteaedade vahel kulude optimeerimise eesmärgi juba praegugi.
 • Murumuna vaba ruumi olemasolul kutsub teisi lasteaedu hea meelega meile, ei ole vastu nende kasutamisele.
 • Õppevahendite vedamine ühest majast teise tundub olema pigem hüpoteetiline võimalus. On vähe tõenäoline, et mingid robootikavahendid hakkavad liikuma ühest majast teise. Tekivad lisaküsimused: kes vastutab nende korrashoiu eest, kes transpordib, kuidas ning kuidas tagatakse ülevaade kus miski asub? Paberil hea mõte, praktikas pigem probleeme tekitav.
 • Strateegilised dokumendid on LA Murumunal olemas ja toimuvad kenasti. Nende nimetamine bürokraatlikeks tundub kummaline ja olukorrast ebaõiget kuvandit loov.
 • Tugispetsialistide töölauad on juba täna täis, seda kinnitavad lasteaia töötajad. Lisaks vähemasti hetkel ei vaevle Murumuna personali leidmise küsimuses, küll aga on mitmed õpetajad mainunud, et kui toimub ühendamine, siis nad ei ole motiveeritud meiega jätkama ja see teeb meid murelikuks.
 • Lasteaedade ühendamise kõige tugevam argument on asjaolu, et see efektiivistab valla suhtlust lasteaedadega, kahe direktori asemel saab suhelda ühega ning kahtlemata on see efektiivsuse koht. Hoolekogu aga soovib vallavalitsusele ja volikogule meelde tuletada, et sellise efektiivsuse saavutamine ei peaks tulema vallavolikogu tööandjate, valijate arvelt.

  Lugupeetud Elva vallavolikogu, palume teil otsust uuesti hinnata uute asjaolude valguses. Hetkel on otsus vastu võetud tuginedes valedele faktidele nagu:
  1) ühinemise vastu on vaid 1/3 Murumuna töötajatest ja üks lapsevanem.
  2) tekiks majanduslik kokkuhoid.

3) kaasamisprotsess on läbi viidud avatult, selgelt ja vastuargumente võimaldavalt.
4) ühinemise vajadus on kõikide osapoolte jaoks selgelt kommunikeeritud ning kõikide osapoolte sisendit arvestatud.

Need faktid ei pea paika ning sellest tulenevalt palume teil antud küsimus uuesti volikogu päevakorda võtta. Lisaks soovib hoolekogu vastust, kelle jaoks ja milliste eesmärkide saavutamiseks antud muudatus läbi viiakse.

Elva lasteaed Murumuna hoolekogu liikmed

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.
Back to top button
Close
X