ArvamusKohalik VõimValla uudised

Hellenurme raamatukogu juhtum ehk kuidas Ühinemislepingule peale astuti

Valimisliit Elvamaa Esimesed fraktsioon

5. veebruaril 2019 esitas Elva Vallavolikogu fraktsioon Elvamaa Esimesed sooviavalduse, et veebruarikuu volikogu istungi päevakorda võetaks punkt  Hellenurme Külaraamatukogu tegevuse ümberkorraldamise otsuse tühistamiseks, kuna otsus on vastuolus meie Ühinemislepinguga. Lepingus on kirjas kokkulepe, et valla ametiasutuste hallatavad asutused säilitavad senise staatuse. Ka külaraamatukogud!

***

5. novembril 2018. aastal toimus Elva Vallavolikogu istung, kus häältevahekorraga 16 poolt ja 10 vastu otsustati Hellenurme Külaraamatukogu tegevus ümber korraldada.

Mis tegi selle sündmuse eriliseks?

Selle päevakorrapunkti menetlemise ja otsustamisega astuti teadlikult ja täie tallaga peale Ühinemislepingule, mis kirjutati alla 14. detsembril 2016. aastal ja mis kehtib 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisteni.

Kuidas see juhtus?

31. oktoobril 2018 laekus Elva Vallavolikogu liikmetele tulevase istungi materjal.

Hellenurme Külaraamatukogu puudutava otsuse eelnõus oli kirjas, et Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse  tegevus korraldatakse ümber liitmise teel ning Hellenurme Külaraamatukogu liidetakse Rõngu Raamatukoguga.  Tegevuse ümberkorraldamise tulemusena lõpetatakse Hellenurme Külaraamatukogu tegevus 31.12.2018 ja tema tegevust jätkab Rõngu Raamatukogu alates 1.01.2019.  Eelnõu esitajaks oli abivallavanem Marika Saar ja koostajaks Elva Vallavalitsuse kantselei.

Eelnõu seletuskirjas oli ka nimetatud, et Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõike 5 kohaselt on otsuse vastuvõtmiseks vajalik volikogu poolthäälte enamus ehk poolthääli on rohkem kui vastu. Ja veel, et eelnõu on olnud arutlusel kultuurikomisjoni istungil ning saadetud teadmiseks Palupera piirkonnakogule. Volikogu eestseisuses eelnõud millegipärast ei käsitletud.

Nüüd aga läheb asi huvitavaks!

Koostaja, esitaja ja eelnõu üle arutajad ei vaadanud üle sama paragrahvi järgmist rida, lõiget 6, mis ütleb, et kohaliku omavalitsuse üksuste vastuvõetud ühinemislepingu muutmiseks esimese valimisperioodi jooksul on vajalik volikogu koosseisu vähemalt 2/3 häälteenamus, mitte üksnes kohalolevate volikogu liikmete poolthäälte enamus.

Sellega asi ei piirdu. Meie Ühinemislepingu punktis 12.3. on kirjas, et lepingut saab muuta valla volikogu koosseisu 3/4 häälteenamusega. See tähendab, et kõik ühinejad pidasid väga oluliseks, et lepingus kokkulepitut kergekäeliselt ei muudetaks. Ühinemisleping aga ei meenunud eelnõu koostajatele ega esitajale!?

Mida siis ütleb Ühinemisleping selliste asutuste kohta, nagu Hellenurme Külaraamatukogu? Ühinemislepingu punktis 7.9. on kirjas:

Valla ametiasutuste hallatavad asutused (sh rahvamajad, koolid, lasteaiad) säilitavad senise staatuse.

See tähendab, et Hellenurme Külaraamatukogu kui iseseisva raamatukogu staatust muuta, tema tegevust iseseisva hallatava asutusena lõpetada ja liita Rõngu Raamatukoguga pole võimalik volikogu lihthäälteenamusega. Ühinemisleping seda ette ei näe ja seega tuleb kõigepealt lepingut muuta.

Kaks päeva peale eelnõu laekumist, 2. novembril 2018. aastal läkitas Elva Vallavolikogu fraktsioon Elvamaa Esimesed volikogu esimehele Maano Koemetsale tähelepanujuhtimise, kus oli eeltoodud tõsiasjadele punktuaalselt ja kõiki asjassepuutuvaid väljavõtteid eelnõust ning seadustest esile tuues põhjalikult selgitatud.

Volikogu esimehe vastuskiri aga tekitas veelgi suurema hämmelduse, kuid andis juhise ka edasi tegutsemiseks. Taasesitame selle siin:

Selgitan, et volikogu esimehena polnud minul õigust hääletamise liiki muuta, kuna eelnõu oli selliselt esitatud. Ma ise pooldan lähenemist, et Ühinemislepingut ei peaks juriidiliselt väga jäigalt tõlgendama, aga teie pahameel on ka mõistetav, et oleks võinud teemat teiega enne arutada. Tunnistan ka oma viga et eestseisuses ei arutanud seda otsust sellest lähtuvalt. Aga teie olukorras on veel õigus pöörduda Justiitsministeeriumi poole, kes teostab järelevalvet otsuste üle (seda peaks kontrollima üle, kas Justiitsministeerium teeb seda).

Eesti Vabariigis annab ikkagi lõpliku hinnangu kohus ja oleks oluline ikkagi teada, kas ja kuidas lepingut võib tõlgendada.

 

Tervitades
Maano Koemets
volikogu esimees
Elva vald

_ _ _

5. novembril 2018 toimus Elva Vallavolikogu istung, kus seitsmendaks päevakorrapunktiks kinnitati Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamine. Päevakorrapunkti arutelu käigus oli peamine probleem selles, kas tegemist on Hellenurme Külaraamatukogu staatuse muutmisega ja sellest tulenevalt Ühinemislepingu muutmisega. Kas otsuse vastuvõtmiseks piisab lihthäälteenamusest või on vaja 3/4 volikogu koosseisu poolthääli?

Eelnõu esitaja Marika Saar jäi jäigalt seisukohale, et pole vaja enamat kui lihthäälteenamus. Et tegemist pole Ühinemislepingu muutmisega. Sama jäik oli ka vallavanem Toomas Järveoja. Vallasekretär Salle Ritso sõnas, et asi oleneb tõlgendamisest. Volikogu esimees Maano Koemets väitis, et tema ei saa midagi teha, kui eelnõu esitaja jääb algsele seisukohale. Ja nii viidigi läbi hääletamine kõiki tähelepanujuhtimisi ja teistsuguseid seisukohti arvestamata – 16 poolt ja 10 vastu ning otsus lihthäälteenamusega vastu võetud.

Elvamaa Esimeste fraktsiooni liikmed arutasid tekkinud olukorda ja 16. novembril 2018. aastal saadeti Justiitsministeeriumile avaldus, et teostataks haldusjärelvalve Hellenurme Külaraamatukogu kohta tehtud otsuse õiguspärasuse üle. Justiitsministeeriumist tuli põhjalik vastus 27. detsembril 2018. Eelnevalt oli ministeerium võtnud ka ajapikendust vastuse koostamiseks, mis näitas, et juhtumit võetakse tõsiselt. Hilisemas telefonisuhtluses selgus, et konsulteeritud oli teistegi ministeeriumite asjatundjatega, näiteks Kultuuriministeeriumist, kuna tegemist oli raamatukoguga.

Järgnevalt toome väljavõtte Justiitsministeeriumi vastuskirjast Elvamaa Esimeste fraktsiooni pöördumisele, mis osundab kõige olulisemale:

“Märgime, et kuigi külaraamatukogu jätkab oma tegevust rahvaraamatukoguna ja samaväärne teenus kohaliku kogukonna vaates säilib, muudetakse Otsusega Hellenurme Külaraamatukogu iseseisva raamatukogu staatust ning see asendub harukogu staatusega.

Ühinenud omavalitsuste volikogude kinnitatud ühinemislepingute täpne järgimine haldusreformi käigus moodustunud omavalitsuste poolt on äärmiselt oluline, kuna lepetega on siduvalt kindlaks määratud ühinemise põhimõtted kui konkreetse ühinemise eeltingimused. Tegemist on kohalike elanike poolt heaks kiidetud lepetega, millega kaasneb avalik huvi ehk kogukonna õigustatud ootus lepete täitmisele.

Kõik kohaliku omavalitsuse õigusaktid peavad olema ühinemislepinguga kooskõlas. Põhjendatud vajaduse korral tuleb esmalt muuta ühinemislepingut vastavalt seaduses ettenähtud korrale, kaasates protsessi kohalik kogukond ning alles seejärel on võimalik vastu võtta otsuseid, mis on kooskõlas juba muudetud ühinemislepinguga. Kokkulepe hallatavate asutuste edasise tegevuse korraldamise kohta on kõigis ühinemislepingutes olulisel kohal. Kui ühinemisleppe sõnastus viitab lisaks üldistele eesmärkidele (nt säilitada raamatukogude võrk) ka tahtele säilitada iseseisvate hallatavate asutuste staatus, ei piisa ühinemisleppe tõlgendamisest läbi teiste lepingupunktide. Lähtuda tuleb ühinemise eeltingimustena kokkulepitust, arvestades nii ühinemisleppe üldisi eesmärke kui ka täpset sõnastust.”

Justiitsministeeriumi vastusest selgus veel, et Elva valla abivallavanem Marika Saar on Justiitsministeeriumile teada andnud, et vallavalitsus alustab volikogus arutelu Ühinemislepingu punkti 7.9 täpsustamiseks ja muutmiseks. Seetõttu otsustati Justiitsministeeriumi poolt haldusjärelevalvet mitte algatada ning piirduda kirjaliku tähelepanu juhtimisega.

Justiitsministeeriumi tähelepanujuhtimine 27.12.2018 nr 20-1/7858 Elva Vallavalitsusele sisaldas sama informatsiooni, mis vastuskiri Elvamaa Esimeste pöördumisele. Mõni lõik oli ehk veelgi selgemalt sõnastatud tehtud eksimuste osas:

“Antud juhul ei ole Hellenurme Külaraamatukogu iseseisva üksuse staatus (positsioon süsteemis) iseseisvalt toimivast raamatukogust säilinud vaid muutunud teise raamatukogu haruraamatukoguks. /…/

Küll aga rõhutame veelkord, et Ühinemislepingus sätestatud kokkulepetest kõrvalekaldumine on igati taunitav.”

21. jaanuaril 2019 toimus Elva Vallavolikogu eestseisuse koosolek, millest võttis külalisena osa ka abivallavanem Marika Saar. Sedapuhku tegi abivallavanem ettepaneku ka opositsiooni poole esindajatele sellekohastes aruteludes osaleda. Niisugune ettepanek on enam kui aasta tegutsemise jooksul esmakordne! Seni pole võimuliit ilmutanud mingit valmidust opositsiooniga suhtlemiseks.

Esmalt on aga vaja abivallavanem Marika Saare poolt esitatud eelnõu põhjal tehtud Elva vallavolikogu otsus tühistada, sest see vaatab seadusesätetest mööda ja eirab meie ühinemislepingut.

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X