Kohalik VõimLoodusValla uudised

Elva vald hakkab Kurelaande planeerima keskkonnajaama

Elva Vallavalitsus

  1. oktoober 2018

PRESSITEADE

Elva vald hakkab Kurelaande planeerima keskkonnajaama

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam.

Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus ütles, et kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse luua elanikele võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust.

Keskkonnajaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid. Segaolmejäätmete vastuvõttu ei kavandata. „Niisamuti ei kavandata jäätmete käitlemist, seega ei kaasne keskkonnajaamaga negatiivseid häiringuid nagu müra, hais või tolm,“ ütles Uprus. Samuti ei teki jäätmete üleandmisel ja hoidmisel õhuheitmeid.

Kodumajapidamises tekkivaid jäätmeliike hakatakse vastu võtma lekkekindlates mahutites, lahtiselt kogutavaid jäätmeliike asfalteeritud platsil varjualuse all. „Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu selleks ettevalmistatud ruumides ja suletavates mahutites,“ lisas Uprus.

Keskkonnajaama rajamine on vajalik selleks, et korraldada Elva vallas jäätmehoolduse arendamist vastavalt jäätmeseadusele, kohaliku omavalitsuse jäätmekavale ja jäätmehoolduseeskirjale.

„Praegu ei ole Elva vallal jäätmekava veel vastu võetud, mistõttu kehtivad ühinenud valdade ja Elva linna jäätmekavad,“ selgitas Maarika Uprus. Ta lisas, et iga vald püstitas varasemalt jäätmekavades jäätmehoolduse arendamiseks oma valla vajadusi arvestavad eesmärgid.

„Nüüd peame vaatama valla vajadusi tervikuna. Kuna Elva linna jäätmekavas on kavandatud keskkonnajaama rajamine Kurelaane külla, siis otsustati kogu valla jäätmehoolduse tõhusamaks arendamiseks alustada keskkonnajaama rajamist just sinna,“ rääkis Uprus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval alal ehitusõiguse määramine keskkonnajaama hoone(te) ning keskkonnajaama teenindamiseks vajalike rajatiste (kõvakattega plats, nõrgveesüsteem jms) püstitamiseks ning vajadusel olemasoleva kompostimisplatsi laiendamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha.

Lisateave:

Maarika Uprus, planeeringuspetsialist

maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X