Kohalik VõimValla uudised

Räägitust ja kuuldust Elva Vallavolikogu esmaspäevasel istungil

MTÜ Elva Elama on seadnud sihiks kutsuda inimesi Elvasse elama. Meie huvides on, et Elva linn näeks võimalikult ahvatlevam välja. Seepärast hoiame erilise tähelepanu all kõike seda, mis ülalnimetatud eesmärki teenib.

Teemad volikogu 18.juuni istungi päevakorras ei seisnud väga ranges tähtsuse järjekorras. Seetõttu soovib siinkirjutaja kajastada vaid kahte päevakorrapunkti üheksast, ja alustada teemast

Elva linnas Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine.

 Kõik, mis puudutab Elva põlist suvemagnetit, Verevi rannaala, ajab ärevile nii põlised elvalased, kui need, kes on elvalased oma südames.

Tahtmatult meenub üks erakordselt emotsionaalne kirjutis ajakirja Pööning 2016.aasta suve- (nr 2) numbris. Autoriks meie mees Kristo Kooskora.

Lugu algab nii: “Jõuab talv lõpule, siis tahaksid jälle elada Elvas. Hingata vaigulist õhku, supelda puhtas järvevees, sõuda vetepinnal, jalutada lõpmatutes männimetsades, joosta, mängida, lamada päikese käes”.

Millisest hingesügavusest küll sellised sõnad tulla saavad! Kristo meenutab 1930.aastate Elva logo: “Mets ravib ja vesi karastab!” ning sedagi, kuidas suvistel puhkepäevadel veeresid Tartust Elva poole “lohemadudena pikad “ huvirongid.

Tänane Verevi supelrand näeb välja pehmelt öeldes väga tagasihoidlik. Kauneid suveehitisi, mis läbi aastakümnete fotodokumentidena meieni jõudnud, pole juba ammu. Kasinad rajatised ranna-alal on amortiseerunud.

Väidetavalt ootab järve ujumisosa põhigi puhastamist. Sellest oleme kirjutanud ka Elva Elus ja saanud hulgaliselt vastukajasid. Esmaspäevast, 18.juunist, on Elva vallavalitsus asja tõsiselt käsile võtnud.

Volikogu liikmete ette pandud otsuse projekt meenutas, et rannaala kohta on kehtiv detailplaneering juba olemas ja seda 2011.aastast. Planeeringuga määrati krundi hoonestusala suuruseks 710 m², et püstitada kahekorruseline (maksimaalse kõrgusega 9 meetrit) rannahoone ehitusaluse pindalaga 400 m². Detailplaneeringukohast ehitusõigust toona ei realiseeritud.

Detailplaneeringuga kavandatakse rannahoone-ujula ehitamist pindalaga ca 1500 m².

Väljapakutud otsuse projekt andis kõigepealt ülevaate, kui suur on planeerimisega seotud ala. Seda on 6 hektarit. Ala hõlmab mitut Tartu maantee kinnistut ning osaliselt ka Verevi järve kinnistut ja veekogude maad. Tartu maantee T4 ja Järve tänav T1 kinnistuid on kavas kasutada transpordimaana.

Otsuse projektigs püstitati eesmärk muuta kehtivat detailplaneeringut, et suurendada hoonestusala.

Teemaks oli ka nelja-viie 25-meetrise ujumisraja taastamine, nagu neid oli Verevil Elva suvituskoha hiilgeaegadel ja kus peeti koguni Eesti-Soome maavõistlusi. Sedapuhku vees.

Otsuse vastuvõtmise poolt oli 15, vastu 8 ja erapooletuid 3.

Juudi kirjanikud Ilf ja Petrov on ühes oma teoses pannud kirja sügavmõttelise lause: „Jää hakkas liikuma, härrad vannutatud advokaadid!“ Vaatamata aastaajale on see ütlus meie oludele vägagi sobiv. Hoidkem pöialt!

 

Toitlustamisest koolides ja lasteaedades

 

Alapealkirjas toodud teema tekitas Elva lastevanematel muret alates septembrikuust 2017. Nimelt anti laste kõhutäite eest hoolitsemine lepinguga OÜ-le Dušmann, Eesti ühele suuremale selle ala tegijale.

18.juuni istungil teatati volikogule, et firma ei täitnud Elvas lepingulisi nõudeid algusest peale. Koosolekud ja arutelud muudkui toimusid ja igasuguseid märkuseid muudkui tehti, probleeme aga vähemaks ei jäänud. Need puudutasid nii tooraine kvaliteeti, toidu maitset kui isegi toitlustuse tehnilist korraldamist.

Elva Elu avaldas selle kohta mitu artiklit ja vastukaja.

 

Vallavalitsus on otsustanud lõpetada lepingulised suhted Dušmann OÜ-ga ühepoolses korras 16.augustiks. See otsus sündis mitmete kahepoolsete läbirääkimiste ning Elva juriidiliste isikutega ja lastevanematega suhtlemise tulemusena.

Volikogule oli esmaspäeval esitatud taotlus lubada asutada Elvas sihtasutus, mis laste toitlustamise üle võtaks. Pakuti rehkendusi, et saadakse SA abil kokkuhoidugi – umbes 32 000 eurot aastas.

Esitati ka tulevase sihtasutuse põhikirja projekt.

 

Sihtasutuse nimeks pakuti Elva Teenused, selle asukohaks ja aadressiks oli mõeldud Kesk 32, eesmärgiks Elva valla haridusasutustes toitlustamise korraldamine, valla hoonete ja rajatiste haldamine, majandamine ja korrashoid.

Esialgsete tegevuskulude katteks palus vallavalitsus toetust summas 10 000 eurot.

Osaliselt olid välja pakutud juba ka SA tegevuse ja selle juhtimisega seotud isikud. Sihtasutuse juhatuse liikmeks soovitas vallavalitsus Terje Korssi.

Dušmann OÜga sõlmitud lepingu ühepoolse lõpetamise tähtajaks sooviti 16.augustit, st. et samast kuupäevast asunuks tööle ka uus SA.

Vallas ajaksid SA asju 9 majandusjuhatajat ning 7,75 remondimeest. SA hakkaks esmalt tegutsema Elva linnas, seejärel aga, 2019.aasta kestel, ka valla teistes keskustes.

Volikogu opositsioon andis eeskujuliku õppetunni, kuidas üks vastasleer käituma peab. Teravaima lause ütles välja Tõnu Aigro, kes nimetas kogu pakkumist volikogu mõnitamiseks. Põhiliselt kritiseeriti tulevase asutuse äriplaani puudumist (Madis Ess ja teised). Nõuti ka SA kasvõi ligilähedast eelarvet.

Küsimusele n.-ö reakoosseisude kohta vastas abivallavanem Heiki Hansen, et Dušmann ÕÜ on suveks kogu köögipersonaliga töösuhte lõpetanud ja inimesed tuleks sügisel meeleldi tööle tagasi.

Volikogu liige Vahur Jaakma kutsus üles mitte lõhkuma kogu süsteemi, kuna mujal vallas on laste toitlustamine korraldatud väga hästi. Ta kutsus üles mitte tormama ja toonitas, et otsustamiseks infot napib.

Leelo Suidt kandis ette hariduskomisjoni seisukoha SA loomise asjus. Komisjoni liikmed seadsid üles kolm nõuet: tehtagu kuidas tahes, aga laste toit peab olema kvaliteetsest toormest, maitsev ja tervislik ning toitlustamise korraldamine peab olema paindlik.

 

Hääletamisel kukkus otsuse projekt läbi.

 

Kalju Hook

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X