Kohalik Võim

VALLAVÕIM TEGI OTSUSEID RAHAASJUS

Ja mitte ainult.

Esmalt ühendati detailplaneeringud.

Kõigepealt tuli senise kuue haldusüksuse detailplanneringud n.-ö ühte patta panna, et moodustada neist üks, uue valla oma.
Muuhulgas on  ühises  detailplaneeringus kirjas, et Tartumaa tervisespordikeskuse kinnistule tuleb rajada terviklik kompleks, mis pakuks aastaringselt erinevaid sportimise, treenimise ja aktiivse puhkuse võimalusi. Planeering lubab uut elu laskespordikeskusele, mis hakkab vastama rahvusvahelistele nõuetele. Sedastati ka, et Tartu maratoni  ja teiste suurürituste korraldamiseks on samuti vaja kaasaegseid rajatisi.
Kirja sai vajadus  kavandada ja ehitada valda objekte spordi- ja koolitustegevuseks, aktiivseks puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks.
Planeering toetab ka ammuoodatud suuremate ja kaasaegsemate majutusvõimaluste kavandamist.

Kinnitati maa maksustamise tingimused.

Aasta maamaksumääraks  kehtestati vallas 2,5 protsenti maa maksustamishinnast.
Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa aastamaksumääraks kinnitati  1,5 protsenti maa maksustamishinnast.
Maamaksust on  vabastatud  riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, samuti  isik, kellel on töövõimetustoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asutusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.
Maamaksust on jätkuvalt vabad  represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik  nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Määrati volikogu esimehe, aseesimehe ja liikme tasu

Volikogu esimehe töötasuks kinnitati  2500 eurot kuus ja otsustati, et muid volikogu liikme tasusid esimehele ei lisandu.
Volikogu aseesimehe tasuna tema ülesannete täitmise eest kinnitati 100 eurot kuus.
Volikogu liikme tasu on 100 eurot volikogu istungist osavõtu eest.

Pandi paika valla poolt osutatavad  teenused.

Elva  valla poolt korraldatavad ja osutatavad teenused on:

1) koduteenus;
2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
3) tugiisikuteenus;
4) täisealise isiku hooldus;
5) isikliku abistaja teenus;
6) varjupaigateenus;
7) turvakoduteenus;
8) sotsiaaltransporditeenus;
9) eluruumi tagamine;
10) võlanõustamine;
11) lapsehoiuteenus;
12) asendushooldusteenus;
13) järelhooldusteenus;
14) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

Kehtestati sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad:

1) sünnitoetus 550 eurot, esimene osa 300 eurot ja teine osa 250 eurot;
2) ranitsatoetus 70 eurot;
3) matusetoetus 250 eurot.

Kinnitati hooldajatoetuste määrad:

1) raske puudega isiku (täisealised ja 3-18aastased lapsed) hooldajatoetus – 25 eurot;
2) sügava puudega isiku (täisealised ja 3-18aastased lapsed) hooldajatoetus – 35 eurot;
3) 3-16aastase keskmise puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot.

Jõustati  Elva linna 2017. aasta IV lisaeelarve

Selle kogumahuks on 442 972 eurot.

Sätestati ametnike koondamisel täiendava hüvitise maksmine.

Otsustati, et senistes vallavalitsustes töötanud isikutele  makstakse täiendavat koondamishüvitist järgmistel tingimustel:

  • kui isik on töötanud valla ametiasutuses ametniku või töötajana kaks kuni kaheksa aastat, – kolme kuu ametipalga või töötasu ulatuses;
  • kui ta on töötanud ametniku või töötajana rohkem kui kaheksa aastat. – kuue kuu ametipalga või töötasu ulatuses.

Fikseeriti Elva valla esindajate osalus

  • Eesti Linnade Liidus. Valla esindajateks Liidu üldkoosolekule määrati Toomas Järveoja, Maano Koemets, Marika Saar ja Peeter Laasik ning nende asendajateks Heiki Hansen, Lea Tuvikene, Mikk Järv ja Vahur Vuks. Valla esindajateks Liidu volikokku määrati Maano Koemets ja  Toomas Järveoja ning nende asendajateks Peeter Laasik ja Marika Saar
  • Tartumaa Omavalitsuste Liidus. Liidu Omavalitsuste Päevale ehk üldkoosolekule nimetati Elva valla esindajateks Maano Koemets ja tema asendajaks Peeter Laasik.

Foto: Elva Ajajoon

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X