KogukondKohalik VõimValla uudised

KERTU VUKS: Piirkonnakogu-kellele ja milleks?

Omavalitsuste ühinemisega seoses on üheks küsimusi ja eelarvamusi tekitanud teemaks piirkonnakogud ja nendega seonduv. Ühinemisläbirääkimiste käigus olid erinevad osapooled kogude moodustamise osas pikka aega eriarvamustel.   Siiski jõudsime selleni, et ühinemisleping sisaldab täna sätet, et ühinevatel omavalitsusel on võimalik piirkonnakogu moodustada.

Mis see piirkonnakogu on? Piirkonnakogu ellukutsumise mõte seisneb selles, et praeguste piirkondade elanikel oleks uues Elva vallas võimalik oma huvisid paremini esindada ja aktiivseid kohalikke elanikke rohkem otsustusprotsessidesse kaasata. Piirkonnakogu moodustamise peamine argument on elanike tahe ja soov kohalike asjade ajamisel kaasa rääkida. Kogu ülesandeks on võimaldada elanikele kaasarääkimisvõimalusi kohalikes ja ülevallalistes otsustusprotsessides, teha ettepanekuid ja anda tagasisidet valla otsustusorganitele (vallavalitsus, vallavolikogu ja selle komisjonid) piirkonna arengu ja piirkonna halduse kvaliteedi kohta.

Piirkonnakogu näol ei ole tegemist volikogu komisjoniga, piirkonnakogu tööd reguleerib piirkonnakogu statuut, milles on  sätestatud ka kogu pädevused ja õigused, selle fookuses on kõik valdkonnad ja teemad, mis puudutavad konkreetset piirkonda ja kohalike elanike huvisid.

Piirkonnakogu peab arvestama eelkõige oma piirkonna inimeste huvidega ning nende soovid suures Elva vallas nö kuuldavaks tegema. Kohalikel elanikel on õigus olla ära kuulatud, seetõttu on piirkonnakogu põhiroll olla piirkonna arvamusliidrite ja sihtrühmade või külavanemate esindajate kohalik aruteluareen, et arutada läbi kogukonna jaoks olulised teemad ja anda sisendit valitsuse ja volikogu tasandile. Eriti oluline on see keskusest eemal asuvate piirkondade puhul, et suurendad kaugemate piirkondade teemade kuuldavaks tegemist valitusele ja volikogule, kogudel on rolli ka piirkonna integreerimisel uueks ühiseks omavalitsuseks.  Piirkonnakogu ettepanekud ei ole küll volikogu jaoks kohustuslikud, kuid usun, et tulevase Elva valla volikogu liikmed hindavad piirkonnakogude ettepanekuid ja seisukohti ning elanike soovi kohaliku elu küsimustes kaasa rääkida. See kui aktiivselt piirkonnakogu tööle hakkab, sõltub suuresti piirkonnakogusse kuuluvatest inimestest.

Kes sinna kuuluvad? Piirkonnakogu moodustamiseks oli ühinevatel omavalitsustel kolm võimalust, sest  ühinemisläbirääkimisi pidades leidsid asjaosalised, et meie piirkonnad on piisavalt erinevad, mistõttu üks mudel ei sobiks kõikidesse piirkondadesse.  Sihtrühmad, mitu esindajat ja piirkonnakogu suuruse otsustas volikogu.  Konguta ja Puhja otsustasid valimistulemuste põhjal moodustuva kogu kasuks- see tähendab, et kogusse hakkavad kuuluma volikogu valimistel kandideerinud, selles piirkonnas elavad, kuid volikogusse mitte pääsenud inimesed.  Need inimesed järjestatakse neile antud häälte arvu alusel, kohad jaotatakse enam hääli saanud isikute vahel vastavalt statuudis kinnitatud  piirkonnakogu suurusele. Konguta otsustas, et nende piirkonnakogus on 7, Puhjas aga 13 liiget.  Rannu ja  Palupera otsustas moodustada kogu sihtrühmade põhjal, liikmete arv on nendes  vastavalt 11 (Rannu) ja 7 (Palupera). Rõngu otsustas moodustada vähemalt 7 liikmelise piirkonnakogu asustusüksuste põhjal,  Elva asumiüksuste (asumiüksused määratud üldplaneeringus) esindajatest (11 liiget). Huvilised saavad piirkonnakogu statuutidega tutvuda siin-http://elva.kovtp.ee/uhinemine

Kokkuvõtlikult  – ühinemisleping andis volikogudele võimaluse moodustada piirkonnakogu, st paika panna alused selle moodustamiseks ja toimimiseks ning kõik volikogud ka kasutasid seda võimalust. Lähitulevik näitab, kas piirkonnakogud ka reaalselt tööle hakkavad. Rannu ja Palupera on piirkonnakogu liikmed juba kinnitanud, Elval ja Rõngul seisab see alles ees, Puhja ja Konguta piirkonnakogu liikmed selguvad lähinädalatel kui volikogudesse pääsenud on teada. Loodan, et piirkonnakogu liikmed kasutavad neile antud võimalust ja vastutust olla oma piirkonna eestkõnelejad Elva vallas ning et kogud alustavad aktiivselt tööd kõikides piirkondades.

Kertu Vuks
Ühinemisprotsessi koordinaator

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X