Valla uudised

Elva vallas hakkab 1. jaanuaril 2022 kehtima uus heakorraeeskiri

Elva vallavolikogu võttis 23. augustil toimunud istungil vastu uue Elva valla heakorraeeskirja, mis hakkab kehtima 1. jaanuaril 2022

Elva valla uue heakorraeeskirja loomine oli vajalik selleks, et luua Elva vallas ühtne ja terviklik süsteem ning ajakohastada praegu kehtivaid enne ühinemist kehtestatud eeskirju ning viia need vastavusse kehtiva õigusega.

Arvestades Elva valla territoriaalset jaotust, arvestati määruse kehtestamisel nii tihedama kui ka hajusama asustusega keskkonnaga ja sellest tulenevate iseärasustega. See tähendab, et sätestada tuli tingimused sel viisil, mis sobiks ühteaegu nii Elva linna, valla alevikesse kui ka küladesse.

Elva valla heakorraeeskirja eesmärk on tagada vallas puhas ja ohutu keskkond ning üldine heakord. Eeskiri sätestab heakorranõuded ja koormise Elva valla haldusterritooriumil. Eeskirja on kohustatud järgima kõik Elva vallas viibivad ja tegutsevad isikud ning Elva vallas asuvate kinnistute ja ehitiste omanikud.

Vohav malts Elva linna peatänava ääres (juuli 2021), foto: Elva Elu

Mida tähele panna?

Kohustused mootorsõiduki juhtidele:

  • Teha  heakorratöid  (sh  lume  ja  jää  koristus) mootorsõiduki  ümbruses  ühe  meetri  raadiuses,  kui  mootorsõiduki  parkimise  tõttu  on  takistatud heakorratööde tegemine.
  • Keelatud on avalikul alal hoida romusõidukit, v.a juhul, kui selleks on kinnistu omaniku luba.
  • Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et välistatud oleks selle sattumine teele ja tänavale. Vedaja kohustub esimesel võimalusel koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal maha kukkunud veose või selle osad.
  • Keelatud on pesta sõidukit veekogus või veekogule lähemal kui 10 meetrit veepiirist.
Mahajäetud autoromu elukeskkonnas, foto: vastavalo.net

Kohustused kinnistu omanikele:

  • Eemaldada  kinnistult  üle  piiri  ulatuvate  puude  ja  põõsaste  oksad,  mis  on  ohtlikud  (kuivanud, mädanenud) või mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või nähtavust. Samuti oksad, mis takistavad liiklemist sõiduteel kuni  4,5  meetri  kõrguselt,  kõnniteele  ulatuvate  puude  ja  põõsaste  oksad  kuni  kolme  meetri  kõrguselt, arvestades Elva valla raieloa andmise tingimusi ja korda.
  • Elva linnas, Rõngu alevikus, Puhja alevikus, Rannu alevikus, Ulila alevikus, Käärdi alevikus ja mujal üldplaneeringuga määratud tiheasustusalal niita kinnistut sagedusega, et heintaime kõrgus ei ületaks 15 cm, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti ja kokkulepe on tingitud murutüübist või looduslikust mitmekesisusest.
  • Riisuda  või  multšida  kinnistu  õuemaalt  ja  puhastusalalt  maha langenud  puulehed  ning  oksad sügisel enne püsiva lumekatte tekkimist või kevadel hiljemalt 1. maiks, kui lehtede riisumine sügisel ei olnud ebasoodsate ilmastikuolude tõttu võimalik.
  • Koristada kinnistult ja puhastusalalt* jäätmed ja praht.
  • Niita puhastusalal* muru selliselt, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm, kui vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti, ja kokkulepe on tingitud murutüübist või looduslikust mitmekesisusest.
Kõnniteele ulatuv ja liiklemist takistama kippuv erakinnistu hekk Tartu maanteel Elva linnas, foto: Elva Elu

*puhastusala on üldkasutatav maa ala, mis piirneb füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva territooriumiga ja ulatub kinnistu piirist kuni kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid mitte rohkem kui viie meetri ulatuses

Haja-asustusalal paikneva kinnistu omanik on kohustatud niitma kinnistut vastavalt vajadusele, vältimaks kulust tekkivat tuleohtu ja risustamist, kuid mitte harvem, kui kaks  korda  aastas  hiljemalt  31.  juuliks  ja  30.  septembriks.  Kohustus  ei  kehti  metsas, metsatunnustega aladel ega Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põllumassiivide registris olevatel ja põllumajanduslikul otstarbel kasutatavatel maadel.

Täies mahus Elva valla heakorraeeskiri koos seletuskirjaga on kättesaadav valla kodulehel, SIIN .

Elva Vallavalitsus

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X