KogukondKohalik VõimValla uudised

Räägime Elva meediast

Ajakirjandus kõigub jalalt jalale nagu joodik.  

Kord on harjal staarajakirjandus, kus kirjutaja-filmija taotleb lugeja usaldust ja austust ning teeb endale nime. Ja kirjeldab-filmib ausalt aega nii, nagu näeb, oskab ja suudab. Sest see ongi usalduse alus. Kord aga asub ruulima raha.

Praegu valitseb suures meedias raha, millega PR- ja muud firmad ostavad meedialt rahva mõjutamist poliitilistel, eelkõige aga majanduslikel eesmärkidel (reklaam). Kes lugusid kirjutab, pole tähtis. On lapsajakirjanike hiilgeaeg. Muidugi võib ka tonti maalida.

USA presidendi noorim tütar ütles hiljuti vabariiklaste kongressil ajakirjanduse kohta väga kurjalt: „See väärinfot külvav süsteem hoiab inimesi nende meelest õigete ideede vaimses orjuses. Niisugune olukord tekitab meie hulgas asjatut hirmu ning lõhestatust.“

Aga see vist käib suure võõrriigi media kohta.

Kõrged tuuled puhuvad latvades. Väikeste kogukondade tasandil ootame ajakirjanduselt tõest infot selle kohta, mis ja miks meie lähiümbruses toimub.

Minevik on õpetanud, et väikestele kogukondadele poliitilise infotehnoloogia hiidude tegemised ei sobi. Enne suurt sõda andis Lehe-Lukk (Martin Lukk) välja väga head lehte „Elva Elu“. Kui see  1937.aastal Isamaaliidu kohaliku kontori alla võeti ja hakkas poliitilist ärapanemist harrastama, läks leht hingusele. Seda lihtsalt ei ostetud.

Julgen väita, et ka nüüd ja tulevikus vallarahvas mingit „Elva Today“d lugema ei hakka.

Kohalikku rahvast huvitab, mida on otsustanud need, keda oleme volitanud  valla asju ajama. Huvitab, mida kavatsetakse teha seal, kuhu on toodud buldooser ja  miks ei ole buldooserit seal, kus on varisemas tondilossid.  

Ning lõpuks huvitavad meid ka teated, kuulutused ja kaastundeavaldused. XXI sajandil oleks imelik panustada vaid naisteraadiole.

Igast asjast on mõistlik aeg-ajalt vahekokkuvõte teha. Siis saab asjalikumalt edasi minna. Täna räägime  Elva meediast.  Ei midagi isiklikku, nagu ütleb krimifilmis püstolimees.

Täpsustamist vajavad  meedia  adressaadi  soovid ja vajadused, mis ajas muutuvad. Või neid muudetakse. Näiteks kohaliku ajalehe sulgemisega möödunud aasta juunis. Kurb küll, sest kahe aasta pärast olnuks meil põhjust  tähistada  Elva trükiajalehtede 90.aastapäeva.

Kesklehed ja muu suur meedia võib teha valda  süstikretki, nagu tegi seda mõni aasta tagasi Katrin Lust.  Kontaktisikute valik (näiteks  klaasitehase puhul) ei pruugi alati õnnestuda. Sünnivad libauudised.

Olgu ühtlasi öeldud, et külalisajakirjaniku verbaalseks giidiks ei pea saama just  ja ainult arvamusliider. Juhuküsitletav aga peab teadma üht – ta ei lase lendu ainult enda sõnu, vaid vastutab info eest oma kogukonna ees. Kui  ajakirjanik ei soovi just nimme näiteks heidikutega suhelda.

Eriline ülesanne

Meie valla meedia ees seisab  eriline ülesanne. See on  vajadus kaasa lüüa, et  aidata luua viie endise valla ja ühe väikelinna elanikest  ühtne, normaalne kogukond. Et  Rõngu, Rannu, tükk Aakret jne. ei oleks enam „nemad“, vaid „meie“.

Elva valla infolehe tegijad läksid õigemale teele, kui tänavu kevadel saatsid vana sisumudeli pikalt ja võtsid uue. Seni oli  lehenumbris  igale endisele vallale ja Elvale eraldi lehekülg pühendatud. See teiste eksvaldade elanikke eriti ei huvitanud. Nüüd valitseb lehes temaatika.

Meedia ja valimiskampaania.

Öeldakse, et agar poliitik käivitab uue valimiskampaania kohe pärast seda, kui osutub valituks. Valimiste hõngu on  tunda juba täna, kuigi meie usaldusisikute, st. vallavolikogu liikmete mandaat aegub alles aasta pärast, 17.oktoobril 2021.

Kui meil oleks  seisuslik ühiskond ja eksisteeriks poliitikute kast, siis piisaks valimiste eel ka kandidaadi hiigelportreest tänavanurgal. Täna poliitikuks saades ei ole õige kohe uskuda, et  poliitikuna ka surrakse.

Uued inimesed, eriti nooremad, tahaksid samuti mõistust, jõudu ja oskusi oma kogukonna heaks rakendada.  Tänapäeva valijale ei piisa kandidaadi paraadlikust sõnavõtust või   naljaka lühitekstiga kalendrikesest. Pastakast rääkimata. Kõik see on juba naljanumbriks saanud!

Ootame  kandidaadi põhjalikumat enesetutvustust.   Ajakirjandusväli on selleks parim pind. Samuti ka debattideks. On väga oluline, et valimiste ajaks saaks  valla massiteabevahendid  elanikele piisavalt usaldusväärseks infoallikaks. Igatahes selles suunas tahaks unistada.

Valla infoleht

Elvas tehakse trükilehte ka täna. Valla kodulehelt  loeme:

„ELVA VALLA LEHT … on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu (minu rõhutus – K.H.)“.

Infoleht ilmub alates veebruarist 2017 kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval. Ametlik info korralikult veergudesse pakitud. Paberi- ja trükikulud  vallarahaga kinni makstud. Tiraaž 6550 eksemplari.

Informeerivaid artikleid kirjutavad vallavalitsuse ametnikud ja vallavalitsuse allasutuste töötajad.  

Paraku on  väljaanne end sulgenud üsna kitsasse kasti. Peetakse raudselt kinni entsüklopeediates kirjeldatud bülletääni tunnustest.

Infoleht on peamiselt pühendunud dokumentide avaldamisele. Enamik vallaelanikke ei pea end haldusala asjatundjateks. Lihtsurelik ei jaga üldse matsu dokumentide sätterägastikus. Järelikult on taoline väljaanne mõeldud eeskätt asjatundjatele.

Samas on märgata ka ajaleheks muutumist – väljaandel on hea pildivalik. Avaldatakse lausa fotoreportaaže. Ka reportaaže sündmuspaigast ja persoonilugusid.

Haldusüksuse otsustused ei sünni üleöö. Võhik ei suuda jälgida otsustuste arengut. Sel puhul poleks vast paha lähtuda infolehe kirjatükkides innovatsioonivalemist ning üldinimlikus keeles ära seletada:  

  • mis konkreetselt on muutunud  probleemiks ja milles see väljendub,
  • mida selle lahendamiseks teeme ja millist tulemust ootame?
  • mida teeme, kui  saavutatav tulemus kellegi jaoks negatiivseks osutub?

Ülalloetletud põhimõtted on võetud Rootsi seadusloome reeglitest.

Siinkohal on vast aeg üles tunnistada, et vallaleht ei ole ajaleht.

Sest see ei olnud ajaleheks mõeldud. Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde:

Elva valla ühinemislepingus on kirjas, et vallavalitsus annab välja juhtimise ja tegevusega seotud vähemalt kaks korda kuus ilmuvat tasuta infolehte, mis toimetatakse kõikide valla elanikeni. Seega on infolehe näol tegemist väljaandega, mille ülesanne on informeerida elanikke eelkõige vallavalitsuse tegevusest”. 

Me lihtsalt tahame vallalehes ajalehte näha. Meedia on infoallikate ühine nimetus. Infoallikas  on ka vallaleht. Meedia on liiga tugev ja peru hobune, mitte setukas,  et seda möödaminnes ohjata.  Olgu lisatud, et ka valla Facebooki leht, valla äpp ja koduleht pole midagi muud, kui  meedia.

Infoleht ei avalda arvamusartikleid. Arvamusavalduste all mõeldakse küllap kriitikat.

Kui on põhjust, ei kao kriitika kogukonnast kuhugi. Igatahes on tüki parem elanikkonna meeleoludest võimalikult rohkem teada. Isegi näiteks lehe kaudu  küsitlusi korraldades.

Ametnikele sobiks appi  ühiskondlikus korras tegutsev asjasthuvitatute väike seltskond, kel oleks pisutki aimu ajakirjandusest ning kes võtaks osa volikogu istungitest ja muudest vallaüritustest. Selle grupi  hoole all oleks faktikontroll  ning vastutus infolehe sisu asjalikkuse ja korrektsuse eest.

Ühtlasi oleks grupp ka korrespondentide ring.

Iga nähtus vananeb, ka iga protsess. Valdade ühinemisega seotud otsustest tuleb kahtlemata täita lõpuni need, mis nägid ette millegi rajamist.

Aga infoleht on just nagu loodud valla ajaleheks saama. See on protsess, mida tasub igal juhul edasi arendada.

Liiatigi ei tekita see mingeid lisakulutusi. Lehehonorare ei maksta enam ammu. 

Seda ideed toetab ka valla kommunikatsiionijuht Merilyn Säde:

„Kindlasti oleks  väga tervitatav  väljaanne, mis annaks sõna erinevatele inimestele ja erinevatele nägemustele, kajastaks kogukondades toimuvaid põnevaid sündmusi ning annaks tasakaalustatud ülevaate olulisematest arengutest vallas“. 

Kas võtame asja käsile?  

Elvas on  olemas ka teine infoplatvorm

Täna me veel ei tea, millise infoplatvormi  tulevased uudiste levitajad  valivad. Küllap ei olegi see enam  paberi- ja trükikuludega seotud.

Elektroonse seitungi domeeni teevad soovijale  vähemalt kolm firmat naksti ära. Pakun suvalisi  aadresse:  kodulehetegemine.com, veebimajutus.ee ja veebihai.ee.

Need ja mitmed muud kontorid lubavad teha ehtsa veebiajalehe aluse lausa tasuta.

Hea eeskuju on võtta MTÜ Elva Elama veebiajalehe Elva Elu näol.

Jah, vanemal kodanikul võib esineda  takistusi, et lehematerjalidele ligi pääseda. Samas leiab kindlasti appi nooremaid, kes  arvuti töölauale leheikooni üles panevad.

Peame Elva Elus endale ka tuhka pähe raputama! Jagame uudiseid ja kirjutame probleemidest n.ö pulsseerivalt. Kord kogume sadu lugejaid, siis aga laseme sõnumitel hapuks minna.

Et keegi meist honorari ei saa,  jääb esikohale ikkagi pere toitmine. Muidugi mõistame, et omaenda aktiivsuse madalseisus kaotame lugejaid. Aga…

Pole probleem muuta MTÜ Elva Elama veebiseitung  esialgu kasvõi valla kõikide ühiskondlike ühenduste häälekandjaks. Neid ühendusi on meil kümneid.

Domeen on olemas, napib vaid kirjutajaid ja küljendajaid.

Elva Elu tegijad on läbirääkimisteks valmis (info@elvaelu.ee).

Elva Elu on valmis  kaasa lööma ka kohalike valimiste  kampaanias.

Andku meile kõigile hoogu fakt, et veebiajalehe paljusid artikleid on lugenud enam kui 1000 huvilist. Ja see on väikese sootsiumi kohta väga suur number!

Arukas samm oleks valla meediapillid kogukonna huvides kokku kõlama timmida.

See võiks olla kas kirjalik või suuline koostöölepe. Kui näiteks valla infoleht arvamuslugusid vastu ei võta, teeb seda Elva Elu!

Nii see on mingil viisil praegugi. Merilyn Säde rõhutab, et vallaametnikud on ka korduvalt  soovitanud läkitada arvamuslugusid Elva Elule. Või Tartu Postimehele.

Samas võiks Elva Elu infolehele ka eeskuju pakkuda.

26. augusti Toomas Hanseni lugu „Elva vald loobub Verevi rannast“, mis kogus tundidega ligi 900 lugejat,  andis väga huvitava ja detailse ülevaate volikogu  24. augusti istungi ühe päevakorraküsimuse arutamisest.

Me tõepoolest tahame ja meil on õigus teada, mida on meie usaldusisikud (volikogu liikmed) arvanud, rõhutanud ja millele oma hääle andnud. Vähemasti vallarahvale olulisemate kaasuste puhul.

Unistan sellest, et infolehes ilmuks umbes samasugused tõsised ja sisukad kirjatükid. Samas, OK! – arvamuslood, nagu näiteks  Fred Koppeli artikkel „Verevi kulukas kompromiss – ei ujulat ega rannahoonet“, mis mõne tunniga kuni 500 külastust kogus, jäägu Elva Elu pärusmaaks. Kasvõi esialgu.

Meil on väike riik ja veel väiksemad vallad. Venemaa ulatuses ei moodustaks me kogu oma Eestiga ühte korralikku valdagi (neil rajooni).

Meie valdades on aeg hakata loobuma ajastu massilisema spordiala harrastamisest –  Andrese-Pearu sündroomist.

Kõige kallim vara on meie ajas info. Kui loobuda permanentsest ärapanemisest ning seda ka  mitte paaniliselt karta, on targem  hoopis  ühendada  vaimne ressurss. Siis  oleme võitjad kõik.

Seda ka vaadeldava teema raames.

Valla teabevahendite tegevuse edasiarendamisel oleks vast arvestatavaks lahenduseks  loomingulise ühistoimetuse asutamine. Mitte põhimõttel, et kui tahad midagi kihva keerata, loo komisjon.

Ja mitte mingil juhul kupjaks, vaid koordineerijaks, abiks info hankimisel ning vajadusel kasvõi väikese ainelise abi leidmisel.  

Kalju Hook

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X