Elva linnLapsedMääratlemataNooredNoorteleValla uudised

Väärt võimalus Elva Gümnaasiumis – kodanikukaitse suunitlus

Huvi riigikaitse ja julgeoleku temaatika vastu on Eesti ühiskonnas muutunud viimastel aastatel järjest suuremaks. Kindlasti on see märgiks, et rahvas väärtustab üha enam oma riiki ning mõistab meie kõigi ühist vastutust panustada riigikaitsesse ja julgeolekusse, et ka meie järeltulijad saaksid elada vabal maal.

2020.a sügisel alustab Elva Gümnaasiumis õpinguid juba kaheksas lend kodanikukaitse õppesuunitlusel. Algaval õppeaastal toimub kolmandat korda Elva Gümnaasiumis õppetöö moodulite põhimõttel, mis pakub õpilasele senisest rohkem valikuvõimalusi. Kodanikukaitse moodulite eesmärk on pakkuda laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Peamine sihtgrupp on ennekõike noored, kes näevad oma tulevast elukutset ja karjääri riigiasutustes. On tõsi, et riigi leib on peenike aga pikk kuid samas pakub töötamine riiklikes struktuurides kohusetundlikule, distsiplineeritud, laia silmaringiga ja entusiastlikule inimesele suurepäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt täiendkoolitust ning meeletut palju põnevust ja huvitavaid väljakutseid paljudeks aastateks. Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiainetele omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. Tahame, et noored teaksid, missugused struktuurid kodanikke kaitsevad ja kuidas riik toimib.

25-tunnise välilaagri läbi teinud Elva GÜmnaasiumi kodanikukaitse õpilased

Kahest moodulist (kuhu omakorda mahub 12 suunapõhist ainekursust) koosneva programmi saab tinglikult jagada kolmeks osaks.

Traditsioonilised gümnaasiumi õppeained, kuhu on integreeritud suunitlusele omased teemad ning ülesanded, arvestades seejuures meie kooli eripära, asukohta ja traditsioone. Kehalises kasvatuses õpitakse judot ja enesekaitset, ning sellele lisaks on võimalik läbida veel ka Vanglateenistuse poolt läbiviidav enesekaitse valikkursus. Geograafiasse on lisatud kursus „Topograafia ja geoinformaatika“, mille raames õpitakse selgeks nii kaardi ja kompassi abil orienteerumine kui elektronkaardi koostamine.

Paadisõit Arbi järvel kuulus maastikuvõistlusel „Tornist Torni“ osalejate lemmikülesannete hulka. Foto: erakogu

Keemia lisakursuse „Toksikoloogia ja mürgid“ raames omandatakse teadmiseid ja oskuseid igapäevaelu probleemide lahendamiseks, tehes seda eetiliselt ja oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Õpitakse võimalikult probleemi põhiselt, igapäevaeluga seostatult. Selleks rakendatakse erinevad õppevorme: probleem- ja uurimuslik õpe, arutelud, ajurünnakud ja õppekäigud.

Riigikaitse- ja julgeoleku valdkonnas vajamineva ingliskeelse sõnavara ja terminoloogiaga tutvutakse kursuse „Erialakeel“ käigus.

Sääraseid häid näited valikkursuste lõimimiseks traditsiooniliste õppeainetega lisandub tänu Elva Gümnaasiumi suurepärastele õpetajatele kodanikukaitse programmi pidevalt juurde.

Ainult õppesuunale mõeldud programmi koostamisel oleme võtnud aluseks riigikaitse laia käsitluse.

– Esmalt mõtestame õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi ning kodaniku rollid ja vastutuse. Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. Anname ülevaate kohaliku omavalitsuse ülesannetest ning koostame huvitava grupitöö koduvalla arenduste teemal, mille esitamine toimub Elva Vallavalitsuses omavalitsuse- ja koolijuhtidest koosnevale komisjonile, kes ka ise kursuse läbiviimisele kaasa aitavad.

– „Riigikaitse õpetust“ on meil tavapärase kahe kursuse asemel poole rohkem. Sinna mahub piisavalt teoreetilist osa mõistmaks riigi kaitsmise vajadust, riigikaitse ülesehitust, iseseisvaid uurimustöid erinevatest relvasüsteemidest ja praktilisi tegevusi välilaagris. Välilaagrite läbiviimisel teeme koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega.

EG kodanikukaitse õppesuuna laskespordi kursusel. Foto: huvitavkool.ee

– Äärmiselt huvitav aine õppesuuna programmis on „Suhtlemispsühholoogia“, mille eesmärk on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava kodaniku kujunemist. Seejuures õpib õpilane ennast paremini tundma, väärtustab ja arvestab suhtlemisel individuaalseid erinevusi, teab inimeste vahelise suhtlemise põhilisi seaduspärasusi ja mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus.

– Esimese gümnaasiumiaasta kevadsemestril toimub „Vetelpääste kursus“, mille viib läbi Eesti Vetelpääste Ühing. Kursuse läbinud õpilastele avaneb juba eeloleval suvel võimalus kandideerida tööle vetelpäästjana kuna koolis õpitu kvalifitseerub igati rahvusvahelise vetelpäästja litsentsi saamiseks.

– Programmi mahub veel „Esmaabi kursus“, mille läbiviimiseks teeme koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, kellega meil on sõlmitud koostööleping.

– „Juhtimise kursus“ on programmi lisatud eesmärgiga analüüsida juhi rolli ja vastutust ning annab õpilasele võimaluse hinnata enda võimeid ja stiili juhina erinevates situatsioonides.

– „Sisekaitse ja päästestruktuurid“ on kursus, milles anname ülevaate politsei, piirivalve ja päästeameti struktuuridest, ülesannetest, koolidest ja karjäärivõimalustest.

Tänu Kaitseministeeriumi ja Elva Vallavalitsuse toele mahub programmi hulgaliselt erinevaid õppekäike ja külastusi- Kaitseväe väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli ja Sisekaitseakadeemiasse.

– Alanud õppeaastal toimub teist korda Elva Laskespordi klubi poolt läbiviidav „laskmise kursus“. Selle raames omandatakse nii teoreetilisi teadmiseid kui praktilisi oskusi erineva kaliibriga relvadest laskmises.

Programmi kolmandaks osaks on kodanikukaitse teemalise uurimus- või praktilise töö koostamine.

Elva Gümnaasiumis kodanikukaitse õppesuunda eest vedav Major Kalle Kõlli. Foto: erakogu

Viimase kuue aastaga on kodanikukaitse õppesuuna õpilased loonud omajagu huvitavaid traditsioone. Enne õppetöö ametlikku algust toimub augusti viimastel päevadel kodanikukaitse mooduli valinutel õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk ning septembri lõpus korraldavad õpilased gümnasistidele mõeldud maastikuvõistluse „Tornist Torni“. Kodanikukaitse suunitluse valinud aktiivsete õpilaste poolt viiakse läbi veebruaris läbi riigikaitseõpetust tutvustav kahepäevane talvine välilaager Elva Valla koolide 9. klasside õpilastele.

Kalle Kõlli

major

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X