ArvamusElva linnEttevõtlusTurismValla uudised

Elva piirkonnakogu jäi Verevi järve rannaala planeeringu osas skeptiliseks

11. aprillil sai Elva piirkonnakogu kokku, et arutleda Elva Vallavalitsuse esindajaga Elva linna heakorrast, prügimajandusest, Verevi järve rannaala planeeringust ja teistest lähiajal toimuvatest arendustest ning kogukonda mõjutavatest tegevustest. Kuivõrd piirkonnakogu juhatuse volitused kestavad ühe aasta, siis tuli korraldada valimised ka uue juhatuse moodustamiseks.

Piirkonnakogu tegi eelmise aasta juunikuus toimunud koosolekul vallavalitsusele mitmeid ettepanekuid heakorra ja prügimajanduse parendamiseks Elva linnas. Piirkonnakogu kõige suuremateks murekohtadeks oli linnatänavate kehv koristamine nädalavahetustel, eelkõige suuremate ürituste toimumise ajal ning pakendite- ja prügikonteinerite kiire täituvus. Vallavalitsust esindas piirkonnakogu koosolekul abivallavanem Heiki Hansen, kes kinnitas, et nädalavahetustel, eriti ürituste toimumise ajal, on linnatänavate koristamisele suunatud rohkem tööjõudu ning kui probleem on jätkuv, tuleb seda korraldust veelgi muuta. Pakendi- ja klaaskonteinerite osas on samuti sisse viidud muudatused, täpsemalt nende tühjendamise graafikutes, kus varasema kahe nädala järel tühjendatakse neid nüüdsest iga nädala neljapäeval. Kaalutakse ka konteinerite viimist kõrvalisematesse kohtadesse, et muuta linnapilti visuaalselt atraktiivsemaks.

Abivallavanem tutvustas piirkonnakogu liikmetele ja koosoleku külalistele Verevi järve rannaala planeeringut. Heiki Hanseni sõnul on rannaala detailplaneeringu eskiis valmimisel ning selle tähtaeg on käesoleva aasta aprillikuu lõpp. Kõigil huvilistel avaneb võimalus kaasa rääkimiseks maikuus, mil eskiis pannakse avalikule arutelule. Kindlasti informeeritakse kohalikke sellest eraldi kõigis valla infokanalites.

Piirkonnakogu liikmete seas tekitas planeering kirglikku arutelu, kui kaheldi, kas üksnes ujula asukohaks on Verevi järve rannaala siiski kõige parem või leidub Elva linnas mõni teine paremini sobiv ala. Abivallavanem kinnitas, et kui vallal oleks võimalik omavahenditest ujula valmis ehitada, siis kindlasti Verevi järve rannaalale seda ei ehitataks. Kuid omavahenditest ehitamiseks ei avane vallal kahjuks võimalust enne viite aastat. Seetõttu on üritatud leida erainvestoritest huvilisi, kellest üks potentsiaalne huviline näeb ujula asukohana just Verevi järve rannaala. Sellest hoolimata toonitas abivallavanem, et hoonestuskonkursi väljakuulutamisel ei ole tegemist suunatud pakkumisega ning kõigil huvitatud erainvestoritel on võimalus oma pakkumine teha.

Eelviimase päevakorrapunktina tutvustasid oma tegevust ja peamisi murekohti ka MTÜ Elva Elama ja Elva Discgolfi klubi. Samuti arutleti elanike mure üle, mis seotud tiheda liikluse ja õueala liikluseeskirjadest mitte kinnipidamisega Õuna tänaval, mis seab ohtu tänaval mängivad ja ringi jooksvad lapsed. Piirkonnakogu tegi ettepaneku kiirustõkete paigaldamiseks Õuna tänava õuealale. Abivallavanem arvas, et see soov on põhjendatud ja vallavalitsuses tuleks seda kindlasti arutada.

Õhtu lõpetas uue juhatuse valimine, kus hääletusel enimhääli saanu oleks osutunud valituks esimehe kohale ja järjekorras teine aseesimehe kohale. Kui esimees õnnestuski piirkonnakogu liikmetel valida esimeses hääletusvoorus, kus Toomas Laatsit sai seitsmest häälest kolm, siis aseesimehe kohale tekkis kahe häälega viik Verevi asumi esindaja Ramon Rantsuse ja Kesklinna asumi esindaja Maarja-Liisa Maasiku vahel ning läbi tuli viia kordushääletus. Kordushääletusel osutus aseesimehe kohale valituks Maarja-Liisa, kes sai seitsmest häälest enda kasuks neli. Uue juhatuse volitused kestavad ühe aasta.

Piirkonnakogu on piirkonna elanike esindajate kogu, mis moodustati piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel. Piirkonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õigusaktide kohta, olla informeeritud vallaeelarve koostamise protsessist, esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks ning informeerida piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teha ettepanekuid nende lahendamiseks.

Elva piirkonnakogusse, mis moodustati asumipõhiselt, kuuluvad: Andrus Mäesepp (Mahlamäe), Ülle Särg (Peedu), Aivo Johanson (Üle-Raudtee) (asendusliige Toomas Laatsit), Ramon Rantsus (Verevi), Maido Urbas (Kruusa), Kalle Kõlli (Kesklinn), Maarja-Liisa Maasik (Kesklinn) ja Fred Koppel (Kadaka).

 Autor: Elva piirkonnakogu

 

Sildid
Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Vaata veel lisaks
Close
Back to top button
Close
X