KogukondKohalik VõimValla uudised

Tänasest algab suur arutelu

Mida arutatakse? Valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu. Piirkonnakogudes.

 

Täna, 3.septembril on ühislugemine Kongutas, homme, 4.septembril Paluperas, ülehomme, 5.septembril Rannus, 6.septembril Puhjas, 10.septembril Elvas ja 11.septembril Rõngus. Vaevalt et seda seal suletud ringis tehakse.

Ühislugemine oleks muidugi palju öeldud. Arengukava eelnõu on väga mahukas. Ja hoolas lugeja ühe päevaga ehk sellega ühele poole ei saagi.

Ei saa mainimata jätta, et Kertu Vuks ja tema tiim on ära teinud väga suure ja tõsise töö.

Täiesti selge, et ühtki ettevõtmist ei saa tänapäeval teha, kulutamata selleks ressurssi. Seega on arengukava eelnõusse e s m a k o r d s e l t lülitatud ka eelarvestrateegia.

 

Pakutud arengukava ehk tegevuste programm on mõeldud seitsmeks ja pooleks aastaks – 2018-2025.

 

Kõigepealt on arutusele tulevas dokumendis ära seletatud Elva valla elukorralduse plussid ja miinused.

Ja on ka plussid-miinused. Näiteks hea ühendus Tartu (Jõhvi-Tartu-Valga maantee) ja Viljandiga ning rongi vahendusel ka Tallinnaga.

Plussina on laiem ulatus tasuvama töö otsimiseks (kuni Soomeni välja), miinuseks aga tegusamast tööjõust ilmajäämine kohapeal.

 

Pluss-miinus on ka selline huvitav nähtus Elva vallas, nagu naiste väiksem osakaal võrreldes samas vanuses meestega.

Tsiteerin eelnõu: „Pealmise erinevusena saab Elva valla puhul valja tuua

Madalamat naiste osakaalu vanuses 15-39 vorreldes meestega (mehi on 21,9% rohkem kui naisi)“.

Võib oletada, et tegusad naised lahkuvad Tartusse, Tallinnasse ja välismaale.

Ju siis on vajadus tuua valda naiste näol värsket verd mujalt.

Töölubadega naiste abil võivad segapered tekkima hakata. Valla mehed hakkavad siis kodus vene või ukraina keelt purssima. Koduse keele määrab alati õrnem pool.

 

On välja toodud asjaolu, et vallas on „ .. tööga hõivatute osakaal suurem kui Eestis keskmiselt ja aastatega on see näitaja pisut tõusnud“.

Samas: „… probleemiks on kõrgepalgaliste töökohtade vähesus“. Aga kuidas on lood keskmise palga saajatega, mis valla tingimustes oleks täiesti talutav?

Tööpuudus on ikkagi olemas: „Juba praegu kasutavad mitmed ettevõtted renditööjõudu ja ajutist tööjõudu Lätist, Valgevenest ja Ukrainast“.

Varem või hiljem võib see tekitada probleeme, mis on paratamatud, sest me käivitame väiksema palga nimel inimeste liikumise suurematest sootsiumidest väikesesse riiki. Õnneks praegu on piduriks kehv sotsiaalkaitse.

 

Innovatsioonireegel ütleb, et seda, mis on hea, ei maksa häirida – keskmiselt õnnestub üles puhuda neli reformilainet ja siis oleme vanas kohas tagasi! Välja peab selekteerima selle, mis segab. Uurides seejuures põhjalikult, m i s   p õ h j u s e l see segab.

Eelnõu koostajad on näinud vaeva, et ikkagi üles lugeda ka

 

Elva valla tugevused.

Noortele on vallas lai valik huviringe. Tegutseb noorte volikogu. Töötavad noortekeskused ja Tugila. Parimad noored pälvivad stipendiume.

Valda läbib Via Hanseatica marsruut. On head looduslikud eeldused huvireisimiseks ja vaba aja veetmiseks. Efekti lisavad kaunid veekogud, mille atraktiivsust, tõsi küll, on vaja oluliselt suurendada. Siin on eelised pereturismiks.

Vallas on hea sporditaristu ja sportimisvoimalused looduses.

Hasti on organiseeritud koduhoolduse teenused.

Aktiivselt tegutsevad kulaseltsid. Neist toredamaks traditsiooniks on saanud Külade Kärajad.

Meie elukeskkond on turvaline.

 

Kõige rohkem pakub huvi, mis on eelnõus tegevustena kirja pandud. Loodame, et käesolev kirjutis aitab põgusalt arengukavaga tutvuda ka nendel, kel pole olnud aega eelnõud täismahus läbi lugeda.

 

Tegevused

 

Need jagunevad eelnõus protsessilisteks ehk laotatuteks pikemale ajale ning aktsioonilisteks, ehk sellisteks, mille tulemus peaks olema kindla aja pärast silmnähtav ja käega katsutav.

Siinkohal on tehtud valik viimastest.

 

Käärdile ehitatakse lasteaed.

Muudetakse uueks kolmanda kooliastme õppekava.

Kehtestatakse koostööprojektid kohalike ettevõtjatega. Koolides rikastatakse õppekavasid kohalikku ajalugu käsitlevate teemadega.

Koostöös huvikoolidega viiakse ellu kogupäevakooli põhimõte.

Luuakse kompetentsikeskus erivajadustega laste toetamiseks ja perede nõustamiseks.

Töötatakse välja andekate õpilaste toetamise süsteem.

Koolides viiakse läbi karjääri- ja töövarjupäevi, toetatakse õpilasfirmade teket ja tegevust.

Aidatakse kaasa õpilaste kodumajutuse sisseviimisele. Valla vara põhjal ehitatakse õpilaskorterid.

Koostatakse valla hariduskalender. Arendatakse välja õpilas- ja õpetajavahetuse süsteem.

Koostatakse valla terviseprofiil ja asutatakse tervisenõukogu.

Luuakse valla Eakate nõukogu.

Kaardistatakse olemasolevad sotsiaalpinnad ja nende seisukord ning alustatakse valla sotsiaalmaja ehitamise ettevalmistustöödega.

Viiakse läbi laste ja perede heaolu konverents.

Pannakse tööle laste ja perede komisjon.

Korraldatakse väärikate ülikooli tegevus.

Rajatakse ujula- ja veekeskus.

Rajatakse Rõngu kogukonnakeskus ehk teenuskeskus koos raamatukoguga.

Luuakse valla pop-up raamatukogu.

Moodustatakse sihtasutus valla spordielu korraldamiseks ja spordiobjektide haldamiseks.

Pannakse tööle valla digitaalne foto- ja filmiarhiiv.

Korraldatakse kohalike müütide, legendide, lugude jm. kogumine.

Hakatakse pidama ühtselt toimivat ja innovaatilist kultuuri- ja spordikalendrit.

Kaardistatakse looduslikud, poollooduslikud ja rajatud haljasalad.

Koostatakse parkmetsade hoolduskava ja vastavalt sellele tehakse hooldustöid.

Hoitakse töös ülevallalist heakorratelefoni.

Arendatakse välja selgelt struktureeritud viidanduse süsteem, sealhulgas märgitakse maanteedel visuaalselt vallakeskuse ja valla piirid.

Koostatakse rohealade ja veekogude arendus- ja hoolduskava.

Rajatakse lemmikloomade matmispaik.

Kujundatakse randumisalad ja nende taristu, eeskätt Ulilas ja Rekul.

Kohendatakse avalikud ujumiskohad, eeskätt Trepimäel, Ulilas ja Veskijärvel. Rajatakse uus ujumiskoht Kubjarannas.

Arendatakse välja Verevi rannaala.

Kujundatakse Kavilda ürgoru puhkepiirkond koos Kentsi paisjärvega.

Ehitatakse rattaparklad rongipeatuste ja raudteejaamade juurde.

Rajatakse kõnni- ja kergliiklusteede võrgustik.

Koostatakse teehoiu ja –remondikava.

Arendatakse välja tiheasustusalade sademevee-, ühisvee- ja kanalisatsiooni ning kaugküttesüsteemid.

Korrastatakse koostöös Eesti Raudteega rongijaamad ja nende taristu, eeskätt Paluperas.

Valla hoonete haldus ja majanduslikud tugifunktsioonid koondatakse ühe üksuse pädevusse.

Valla teedele märgitakse maha ülekäigurajad.

Valla avalikku ruumi paigaldatakse valvekaamerad (Siin peab arvestama vastava rahvusvahelise konventsiooni nõuet, et konkreetne inimene ei tohi videoseire tervistkahjustava mõju all olla üle 4 tunni – K.H.).

Rajatakse jäätmejaam ning piirkondlikud jäätmekogumispunktid, samuti kompostimisplatsid ning taaskasutus- ja korduvkasutuskeskused pakendi, paberi, rõivaste, mööbli jms kogumiseks.

Ohtlike jäätmete kokkukorjamiseks kehtestatakse kogumisringid.

Käivitatakse ettevõtjatele ja ettevõtlusest huvitatud inimestele mõeldud mentorlusprogramm.

Idufirmadele ja mikroettevõtetele antakse abi ruumide, nõustamise jmt.-ga.

Käivitatakse vallas regulaarselt toimuv ettevõtjate mess.

Vallas arendatakse välja toodangu tarbimisvõrgustik OTT.

Koostöös ettevõtjatega korraldatakse töömalevaid ja –laagreid.

Arendatakse välja ettevõtlusalad ja tööstuspargid, eeskätt Ulila tööstuspark.

Toetatakse valla loomekeskuse rajamist.

Koostatakse ja rakendatakse valla turunduse, mainekujunduse ja sotsiaalmeedia efektiivsuse parandamise strateegia.

Töötatakse välja valla kuvand ja visuaalne identiteet.

Avatakse külastajatele Hellenurme mõisakompleks.

Luuakse Elva kultuuritee. Korrastatakse ja tähistatakse ajaloolised paigad ja kultuurimälestised.

Aidatakse taastada ajalooline kodumajutus puhkajatele.

Turismiobjektide juurde rajatakse parkimiskohad ja seatakse üles avalikud tualetid.

Vald aitab kaasa kaasaegse golfiväljaku rajamisele.

Toetatakse Mäeotsa suusakeskuse väljaarendamist.

Koostatakse vabaühenduste andmebaas valla veebilehel.

Viiakse läbi elanikkonna regulaarseid rahuloluküsitlusi.

Kõikidele valla elanikele võimaldatakse ligipääs kohaliku võimu tegevust puudutavale teabele, sealhulgas valla veebilehele, volikogu istungite IT-arendusele VOLIS jne.

Korraldatakse rahvusvaheline noortevahetus.

Küladesse paigaldatakse ühtse kontseptsiooniga infotahvlid.

Antakse välja kaasaegseid ja atraktiivseid valla infolehte ja uudiskirja.

Asutatakse kogukonnaraadio.

 

Sellised on pakutavad eessmärgid ja plaanid. Täna alanud piirkonnakogud on volitatud kujundama nende suhtes oma arvamused.

Jõudu neile selleks!

 

Elva Elu

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X