ArvamusKohalik VõimValla uudised

Vallavolikogu esimees Maano Koemetsa vastus arvamusloole “Volikogu krediitkaart?”

1) tõstsite volikogus pooltkäe eelnõu hääletamisel, mis muuhulgas sätestas ka teile endale 2500-eurose töötasu. Miks Te ei kaalunud varianti erapooletuks jääda?
Erapooletuks jäämine oleks tähendanud, et mul puudub volikogu liikme tasude ja hüvituste osas oma seisukoht. Olen arvamusel, et volikogu liikmel on õigus otsustada, kas tema osalust volikogu töös tuleb tasustada või mitte. Ma hääletasin oma seisukoha järgi, selle poolt, et tasud ja hüvitused kehtestada. Kui volikogu esimehe töötasu 7.11.2017. a volikogus otsustati, taandasin ma ennast otsuse tegemisest. Tasude ja hüvituste määruses oli esimehe tasu kirjas õigusselguse eesmärgil, et kõik tasud oleks ühes õigusaktis kirjas.

2) hüvitiste kulu vallaeelarvele on teie enda hinnangul 135 000 eurot aastas. Nelja aasta peale teeb see ligi 540 000 eurot. Kas eelnõu koostajate hulgas oli selle raha kasutamiseks ka alternatiivseid ettepanekuid? Kui jah, siis milliseid?
Eelnõu koostamise eesmärk oli anda volikogu liikmetele otsustada, kas tasud ja hüvitused on vajalikud, kui suured need on ja kellele on need määratud. Kas tasude raha eest võiks midagi muud teha ei olnud eelnõu koostamisel teema arutelu teemaks, aga kogusumma oli arutamisel põhimääruskomisjonis teada ja sellega arvestati. Arutelu põhimääruskomisjonis käis volikogu liikme tasude suuruse üle ja see varieerus 50 ja 140 euro vahel ning lõpuks jäi see 100 euro suuruse summa peale ühest istungist osavõtu eest. Teine arutelu koht oli, kas tasu on kuutasu või istungitasu. Ka siin olid eriarvamused, kuid peale jäi istungitasu variant. Seega kui istungil või komisjoni koosolekul ei osale, siis tasu ei maksta.

3) kuivõrd esmaspäevasel volikogu istungil aktsepteeritud arvelduskrediidi võtmine on seotud personali ja juhtimiskuludega?
Kuna vallaeelarves tervikuna on personali tööjõukulud oluline osa, siis muidugi on see otsus seotud ka personalikuludega. Eraldi mingi konkreetse asja jaoks seda laenu võtmist ei määratud. Üks otsuse põhjus on omavalitsuste ühinemine, mille tõttu on vallavalitsusel vaja kindlust, et aasta alguses ei tekiks likviidsusprobleeme. Vallal on kohustus töötasud ja lepingulised kohustused maksta olenemata ühinemisest tulenevatest erisustest. See on normaalne finantsotsus valla suurust arvestades.

Kokkuvõtteks teemast

Elva vald on uus omavalitsus, mis koosneb endisest Elva linnast ja 6 endisest vallast (Puhja, Rannu, Rõngu, Konguta ja osa Puka ja Palupera vallast). Vallad ei ühinenud Elva linnaga selleks, et üle võtta linnavolikogu seisukohti tasude osas, vaid selleks, et koos luua uus ja edukas omavalitsus. Omavalitsus, mis arvestab kõigi ühinevate piirkondade eripärasid ja valla suurusest tulenevaid osalemisvõimalusi volikogus ja komisjonides. Keegi ei osalenud valimistel liikme tasu saamise eeldusel, sest ei olnud teada, kas ja mis suuruses tasud tulevad. Osaleti valimistel ikka oma piirkonna ja inimeste huvide eest seismiseks.

Volikogus on esindatud seitsme üsna erineva piirkonna inimesed, kellel osadest ei ole olnud kokkupuudet volikogu tööga, kuid tahtmine oma piirkonda ja inimesi esindada on väga suur. Seda on näha ja tunda. Samas on istungil ja komisjonis osalemine seotud kuludega ja kui valla keskus on kaugel, siis ka reaalselt suurema aja ja kütusekuluga. Kui kõik tasud nullida, tähendab see, et kaugemalt pärit volinike osalemine võib hakata sõltuma sellest, kas neil on piisavalt vahendeid et tööst osa võtta. See oleks kahetsusväärne ja eesmärk raha kokku hoida millegi muu jaoks lõpeb sellega, et volikogus on kaugemad piirkonnad vähem esindatud. Võib olla see on artikli autorite soov või mitte, aga seda ei saa arvestamata jätta.

Täna on volikogu oma seisukoha öelnud tasude osas, avalikul hääletamisel ja komisjonis läbiarutatult. Kindlasti on sümboolse tasu või täiesti tasuta volikogus töötamine täiesti mõistetav lähenemine, mida võiks kaaluda, sest ka volikogus oli selle seisukoha toetajad. Kuid seekord toetasid seda ainult üksikud volikogu liikmed, kes põhjendasid seda just volikogu liikme justkui kohustusega seda tööd teha tasuta ja vabast tahtest. See on seisukoht mille üle võiks arutada edaspidi ja huvitav oleks teada ka rahva arvamust selles osas. See annaks rohkem alust ka volikogus teemat arutada.

Murettekitav on volikogu ja selle liikmete rolli halvustamine (…..rahvaesindaja roll on olla töötaja (alluv) nagu iga teinegi. F.Koppel, M.Ess). See ei aita artikli autoritel ja selle seisukoha pooldajatel oma arvamust küll laiemalt levitada ja tutvustada. Pigem tuleks esitada oma argumendid ja neid kaitsta.

Elva vald on suur omavalitsus, kus tasude küsimus ei tohiks mõjutada inimeste osalemisvõimalusi volikogus. Aakre, Ulila ja Rannu ja teiste kaugemate paikade inimestel on õigus võtta osa volikogust ilma et nad peaks selle eest peale maksma, et kohale sõita.

Volikogu tasud, nende suurus või puudumine on volikogu liikmete otsustada ja seekord otsustati nii, et kui sa osaled töös, siis saad tasu. Kui sa soovid, võib tasust loobuda. Minu arvates on mõistlik lahendus. Aga volikogu on avatud kõigile sisulistele ettepanekutele, arutame ja otsustame neid demokraatlikult.

Mõistlikku koostööd valla rajamisel

Maano Koemets

Näita rohkem

Elva Elu

Panime lehele nimeks Elva Elu. Kunagise paberlehe auks, mis ilmus Elvas aastatel 1932-1937 ja ka 1960.aastate algul. Püüame selle sõnumitooja mälestust hoida tänapäeval aus ja väärikuses edasi.

Sarnased artiklid

Back to top button
Close
X